Крусян Анжеліка Романівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Крусян А. Р. Конституційно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції.Вища рада юстиції – 15 років діяльності. – К. : Вид-во ЛОГОС Україна, 2013. 200 с. С. 127-130.

Крусян А. Р. Методологічні питання оновлення Конституції України.Вісник Конституційної Асамблеї (журнал засновано як додаток до юридичного журналу «Право України»). 2013. №1. С. 94-102.

Крусян А. Р. Доктринальна концепція оновлення (модернізації) конституційних положень щодо засад конституційного ладу України.Правове життя сучасної України:матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.). Т. 1./ відп. за вип. д.ю.д., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Фенікс, 2013. С. 270-272.

Крусян А. Р. Концептуально-методологічні засади модернізації Конституції України. Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку:матер.XIVВсеукр. наук-практ. конф. (Київ, 2 квітня 2013 р.). К.: Київський університет права Національної академії наук України, 2013.

Крусян А. Р. Доктринальна концепція модернізації конституційних положень щодо засад конституційного ладу України.Юридичний вісник України. 2013. № 2. С. 21-30.

Крусян А. Р. Концепт демократії в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму.Право України. 2013. № 8. С. 72-81.

Крусян А. Конституционное право Украины: динамика в 2012 году и тенденцииразвития.Europeanreviewofpubliclaw. EPLO. Vol. 25. 3/2013. P. 1323-1351.

Громадянське суспільство в Україні як передумова сучасного українського конституціоналізму: поняття і тенденції розвитку. Право України.2014. № 4. С. 17-25.

Крусян А.Р.Мішина Н.В. Конституційний процес в Україні: втілення принципів європейського конституціоналізму.Вісник Конституційного Суду України. 2014. № 3. С. 72-80.

Крусян А. Р. Вступ до сучасного конституціоналізму в зарубіжних країнах.Конституційне право зарубіжних країн. Том 1: Загальна частина. – Дніпропетровськ «Середняк Т.К.», 2014. С. 6-34.

Крусян А. Р. Конституційний Суд України: питання удосконалення конституційно-правового регулювання. Юридичний вісник. 2014. № 2. С. 29 – 35.

Крусян А. Р. Круглий стіл «Зміни до Конституції України: доктринальні підходи та обговорення концепції проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», запропонованого Українською морською партією. Митна справа. 2014. № 4. С. 1, 101, 1–4.

Крусян А. Р. Інститут Президента України: становлення та розвиток.Інститут Президента України в системі державної влади України : Матер. наукової конференції (Київ, 17 січня 2014 р.). URL: www.univ.kiev.ua

Крусян А. Р. Конституціоналізм і демократія: концепція співвідношення.Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 травня 2014 р.): у 2 т. Т. 1./ відп. за вип. д.ю.д., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Юридична література, 2014. С. 120–122.

Конституционное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Мишина, А.Р. Крусян, Д.Я. Гараджаев и др. – Харьков: Право, 2015. 848 с.

Крусян А.Р. Фактори конституційного процесу в сучасній Україні: в пошуках стабільності та демократичного розвитку.Право України. 2014. № 7. С. 167-174.

Крусян А. Р. Сучасні конституційні перетворення в умовах європейської інтеграції України.Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 /відп. ред. М.В. Афанасьєва. Одеса : Юридична література, 2015. С. 242-244.

Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: теоретичні основи. Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. О. : Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 9-36.

Крусян А.Р. Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного українського конституціоналізму.Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. О. : Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 36-60.

Крусян А.Р. Сприйняття та втілення принципів європейського конституціоналізму на сучасному етапі конституційних перетворень в Україні.Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. О. : Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 80-113.

Крусян А.Р. Поняття, структура та принципи методології сучасного українського конституціоналізму.Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. О. : Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 114-140.

Крусян А.Р. Поняття та зміст функціонального механізму сучасного українського конституціоналізму.Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. О. : Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 386-411.

Крусян А.Р. Навчальна програма спеціального курсу «Сучасний український конституціоналізм».Проблеми сучасної конституціоналістики :навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. О. : Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 489-510.

Крусян А.Р. Конституційне право України : навч.- метод. посіб. / А.Р. Крусян. Одеса: Фенікс, 2015. 138 с.

Крусян А.Р. Лекція професора А. Крусян «Верховна Рада України».Право України. 2015. № 5. С. 124-136.

Крусян А.Р. «Конституція України діє, конституційна реформа триває» (децентралізація публічної влади як напрям сучасного етапу конституційної реформи в Україні).Юридичний вісник. 2015. № 3. С. 113-120.

Крусян А.Р. Формування та розвиток громадянського суспільства в Україні.Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2015. № 5. С. 36-45.

Крусян А.Р. Відповідь учасника Всеукраїнського форуму учених-правознавців «Новітній конституційний процес в Україні: питання децентралізації влади» на запитання журналу «Право України».Право України. 2015. № 11. С. 36-41.

KrusyanA. R. BasicPrinciplesofUkrainianConstitutionalismintheEuropeanDimension.Молодий вчений. 2015. №12.1 (27.1). С. 84-88.

Крусян А.Р. Реформування Конституційного Суду України: реалії, проблеми та перспективи.Юридичний вісник. 2016. № 2.

Крусян А.Р. Мета та зміст сучасного етапу конституційної реформи в умовах євроінтеграції України.Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 /відп. ред. М.В. Афанасьєва. Одеса : Юридична література, 2016. С. 243-245.

Крусян А.Р. Конституція в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму (у контексті актуальних питань конституційних перетворень).Право України. 2016. № 6. С. 70-78.

Крусян А.Р. Конституційно-правові засади запровадження конституційної скарги в Україні як форми захисту прав і свобод людини та громадянина.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні: збірка тез, м. Київ, 18 грудня 2015, Конституційний Суд України; за ред. Ю.В. Бауліна. К. : ВАІТЕ, 2016. С. 31-37

Крусян А.Р. Конституція України та новітні політико-правові перетворення.Юридичний вісник. 2016. № 2. С. 21-25.

Крусян А.Р. Конституційна юстиція та перетворення в Україні.Український часопис конституційного права. 2016. № 1. С. 31-36.

Конституційний контроль та процеси політико-правових перетворень в сучасній Україні. Конституційний контроль і процеси демократичної трансформації у сучасному суспільстві: збірка матеріалів міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю Конституційної Суду України. Київ: ВАІТЕ, 2016. С. 68-74.

Крусян А.Р. Конституційне гуманітарне право: правова природа, поняття та зміст. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє (до 20-річчя НУ ОЮА та 180-річчя Одеської школи права) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (травень 2017 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 /відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса : Юридична література, 2017. С. 243-245.

Krusyan А.ConstitutionalLaw. Partone: workingprogrammeonthecourseoflectures / N. Mishyna, A.Krusyan, R.Kovalenko, V.Vitkova. Odessa :Feniks, 2017. 111 p.

Крусян А.Р. Конституційне гуманітарне право: основи концептуальної парадигми.Journal «ScienceRise: JuridicalScience». №2(2). 2017. С. 31-36.

Крусян А.Р.Конституційне гуманітарне право: до постановки питання про зміст та поняття.Юридичний вісник. 2017. № 3. (0, 5 друк. арк.).

Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм. Конституційне право України : прагматичний курс: навч. посіб. / М.В. Афанасбєва, Ю.Ю. Бальцій, Ю.Д. Батан [та ін.] ; за заг. ред. М.В. Афанасєвої, А.А. Єзерова. Одеса: Юридична література, 2017. С. 5-16.

Крусян А.Р. Гуманізація та гуманістична функція (роль) конституційного права в правовій системі України. Правові та інституціональні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції :матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 /відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса :Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 276-279.

Крусян А.Р. Сучасний стан конституційно-правового забезпечення децентралізації публічної влади в Україні: Проблеми правового забезпечення децентралізації в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 5 квітня 2018 р.Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. – С. 29-32.

Крусян А. Р. Публічне та приватне в конституційному праві України. Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року). К.: ФОП Кандиба Т. П. 2018. С. 24-27.

Крусян А.Р.Конституційно-правові засади децентралізації публічної влади в Україні: проект та очікування.Проблеми реалізації норм публічних галузей права в контексті реформування державної влади : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародного круглого столу, присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 170-річчю Одеської школи права. (м. Чернівці, 30 листоп. 2017 р.). Чернівці, 2018. С. 47-52.

Крусян А.Р. Правові основи та особливості діяльності адвоката у конституційному провадженні.Юридичний вісник. 2018. № 3.

Крусян А.Р. Природа конституційного гуманітарного права України: концептуальний аспект. Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / Н.В. Аніщук, Н.М. Бакаянова там ін. ; за заг. ред. А.Р. Крусян, А.А. Єзерова. Київ. Юрінком Інтер, 2018. С. 8- 21.