Бібліографія
кафедри

 

Макодзей Людмила Іванівна, кандидат педагогічних, завідувач кафедри

Макодзей Л.І. Зовнішні інститути забезпечення якості вищої освіти: процедури і механізми в Україні. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35,Том І (52): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014.–С. 238-248.

Макодзей Л.І. Експертна діяльність у вищій освіті: підходи і критерії. Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. − Вип. 34. – С. 269-281

Детальніше...

Костюк Віктор Леонтійович, доктор юридичних наук, професор

Трудове право України : [навч. посібник] / В. В. Бонтлаб, К. М. Біда, В. Л. Костюк, Я. М. Сімутіна, І. Р. Вітик, В. П. Мельник, О. Я. Мельник / за заг. редакцією В. Л. Костюка. – К. : Видавництво «Промінь», 2010. – 280 с. [Костюк В. Л. : розділи 4, 5, 7, 8, 12 : С. 61–98, 111–167, 248–265].

Трудове право України: підручник / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. – К. : «МП Леся», 2015. – 532с. [Костюк В. Л. : Розділи 6, 8 : С.370-403, 457-485].

Детальніше...

Мельник Володимир Петрович, державний службовець 7 рангу, кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Трудове право України: підручник / Вишновецька С.В., Іншин М.І., Костюк  В.Л., Мельник В.П., Сенчак І.І., Сіроха Д.І., та інші/ за ред. М.І. Іншина, С.В. Вишновецької,  В.Л. Костюка / за загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка. - К.: «Леся», 2015. – 528с. ( у співавторстві)

Трудове право України: підручник /За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: «Леся», 2016. – 448с.  ( у співавторстві)

Детальніше...

Падалка Ганна Миколаївна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри

Соціальне проектування як технологія підвищення громадянської активності молоді // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління: Матеріали ІІ Міжнародної  науково-практичної  конференції  молодих учених і студентів. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 164 с

Роль соціальних мереж у формуванні патріотизму сучасної молоді // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління: Матеріали ІІ Міжнародної  науково-практичної  конференції  молодих учених і студентів. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 164 с

Детальніше...

Ригованова Вікторія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент

Мовна особистість в аспекті соціолінгвістичної проблематики [Language Personality in Sociolinguistic Investigations]// Соціолінгвістичні студії. – К.: Вид.дім Дмитра Бураго, 2010. – С.129-132.    

Why communicate? // Лінгвістичні дослідженя: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов». – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С.150-152.

Детальніше...

Максимович Наталія Юріївна, старший викладач кафедри

Максимович Н.Ю. Деякі особливості наукового туризму в Україні. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції. Запоріжжя, 2017. Том 1. С.226 – 228.

Maximovich N.Y., Kolumbet A.N., Bazulyuk T.A., Dudorova L.Y., Chernovsky S.M. Efficiency of the bicycle operation under various tactical variants. Physical education of students, 2017;21(5):219–224. doi:10.15561/20755279.2017.0504 (Web of Science)

Детальніше...