Бібліографія
кафедри

 

Мішина Н.В. – д.ю.н., проф

Мішина Н.В. Права фізичної особи у новій Конституції України / Н. В. Мішина // Нова редакція Констиуції України та вдосконалення цивільного законодавства : проблеми гармонізації : матер. круглого столу (Одеса, вересень 2013 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О.Харитонова; Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса : Фенікс, 2013. - С. 17-20.

Мишина Н.В. К вопросу об универсальности прав человека / Н. В. Мішина // Права человека: теория, история, практика. Сборник научных трудов, посвященный 65-летию Всеобщей декларации прав человека / Под общ.ред.Е.М.Павленко. – Волгоград : Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. – С.17-26.

Детальніше...

Афанасьєва М.В. – д.ю.н., проф.

Афанасьева М.В. Избирательные технологии в Украине: конституционно-правовоеобеспечение: монография / М.В. Афанасьева. – Одесса: Юридическая литература, 2007. – 200 с.

Афанасьєва М.В. Виборча інженерія в Україні : монографія / М. В. Афанасьєва. – О. : Юрид. л-ра, 2014. – 384 с.

Детальніше...

Пережняк Б.А – к.ю.н. проф.

Пережняк Б. А. В специализированных ученых советах Национального университета «Одесская юридическая академия» / Б. А. Пережняк // Юридичний вісник. – 2012. - № 2. – С. 171-176. (0,3 др. арк.).

Пережняк Б.А. В специализированных ученых советах Национального университета «Одесская юридическая академия» / Б.А. Пережняк // Юридичний вісник. – 2012. - № 3. – С. 191-195.(0,23 др. арк.).

Детальніше...

Єзеров А.А. – к.ю.н., доц.

Езеров А.А. Политическое измерение прав и свобод человека и гражданина // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. практ. конф. (16 – 17 травня 2014 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». — Одеса : Юридична література, 2014. — С. 140 – 142.

Єзеров А.А. Конституційне право Російської Федерації // Конституційне право зарубіжних країн. Том 2 : Особлива частина / під ред. д.ю.н., проф. Н.В. Мішиної та доц. В.О. Міхальова. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2014. — С. 93 – 140.

Детальніше...

Терлецький Д.С. – к.ю.н., доц.

Терлецький Д.С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні: Монографія / Д.С. Терлецький — О. : Фенікс, 2009. — 232 с.

Конституція України у судових рішеннях / М.П. Орзіх, А.А. Єзеров, Д.С. Терлецький. — К. : Юрінком Інтер, 2011. — 432 с.

Детальніше...

Олькіна О.В. – к.ю.н., доц.

Олькіна О.В. Прийняття Конституції України 1996 року / О.В. Олькіна // Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. посіб. / М.П. Орзіх, В.М. Шаповал, А.Р. Крусян та ін. : за ред. М.П. Орзіх. – К. : ЮрінкомІнтер, 2012. – 432 с. – (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Випуск 2) – С. 117-131.

Олькіна О.В. Сучасний парламентаризм в Україні / О.В. Олькіна // Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. посіб. / М.П. Орзіх, В.М. Шаповал, А.Р. Крусян та ін. : за ред. М.П. Орзіх. – К. : ЮрінкомІнтер, 2012. – 432 с. – (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Випуск 2) – С. 215-233.

Детальніше...

Міхальов В.О. – к.ю.н., доц.

Михалёв В.А. Конституционные проблемы контроля со стороны органов государственной власти за деятельностью местного самоуправления / В.А. Михалёв // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 травня 2014 р.): у 2 т. Т. 1./ відп. за вип. д.ю.д., проф. В. М. Дрьомін; Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 147-150 (0,17 др.арк.).

Міхальов В.О. Конституционные проблемы формирования представительных органов государственной власти и местного самоуправления / В.А. Михалёв // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т.1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С.253-256.

Детальніше...

Волкова Д.Є. – к.ю.н., доц.

Волкова Д. Є. Дослідження конституційно-правових проблем створення та функціонування громадських організацій за часів СРСР / Д.Є.Волкова // Юридичний вісник. – 2014. - № 3. - С.337-343.

Волкова Д. Е. Термин «общественные организации» в конституционном законодательстве Украины / Д. Е. Волкова // «Legea si Viata»: международный научно-практический правовой журнал. - 2014. - №11. - С.35-39.

Детальніше...

Кули-Іванченко К.К. – к.ю.н., доц.

Децентралізація публічної влади : теорія, практика, зарубіжний досвід : колективна монографія / відп. за вип. Н.В. Мішина. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 176 с.

Кулі-Іванченко К.К. Соціальне замовлення органів місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правове дослідження : монографія / К.К. Кулі-Іванченко. – 2018. – 232 с.

Детальніше...

Сон С.С. – старший викладач

Сон С.С. Удосконалення правового регулювання у сфері діяльності політичних партій на сучасному етапі / С.С. Сон // Юридичний вісник. — 2014. — № 4. — С.50-52 (0,17 др.арк.).

Сон С.С. Проблеми державного регулювання виборчоъ дыяльносты політичних партій / С.С. Сон //  Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 травня 2014 р.): у 2 т. Т. 1./ відп. за вип. д.ю.д., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література, 2014. – С.174-177(0,17 др.арк.).

Детальніше...