Бібліографія
кафедри

 

Кормич Людмила Іванівна – завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор

С.В.Ківалов – знатний політик та громадський діяч сучасної України// Актуальні проблеми політики. – Вип.52. – Одеса, 2014. – С.3-8.

Гендерний аспект феномену політичного лідерства: теоретичні засади//Актуальні проблеми політики. – Вип.52. – Одеса, 2014. – С.19-27.

Детальніше...

Вітман Костянтин Миколайович – професор кафедри, доктор політичних наук, професор

Тенденції етнополітичної дезінтеграції в європейському просторі // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. / гол. ред. С.В. Ківалов; заст. гол. ред. Л.І. Кормич. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»: Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2015. – Вип. 54. – С. 20-29.

Парадокси сепаратизму на європейському просторі // Держава і право: Збірник наукових праць. Серія політичні науки. Випуск 67 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2015. – С. 46-57.

Детальніше...

Мамонтова Елла Вікторівна – професор кафедри, доктор політичних наук, професор

Державна регіональна політика: сучасний стан та реальні потреби //Матеріали ІV-го щорічного ВЕБ-семінару «Регіональна політика та регіональний розвиток в Україні» для представників вищих навчальних закладів, органів публічної влади, громадських організацій. ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 7 червня 2016 р. - С. 3-7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/news/2016/06/07/vebinarRPPA2016.pdf

Діалог держави і суспільства як конструктивна форма політичної участі //Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством: матеріали наук. – практ. конф. 28 квітн 2016 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 35 – 39.

Детальніше...

Сушко Анатолій Іванович – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Здійснення культурної політики в умовах сучасної демократичної держави. / А.І. Сушко // Актуальні проблеми політики. – Одеса. Вип 52. – 2014. –С. 289-294.

Електоральна культура в умовах формування громадянського суспільства// Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу присвячена ювілею академіка С.В Ківалова.16-17 травня 2014р. / – О. : Фенікс, 2014. - С. 163 – 164.

Детальніше...

Кольцов Віталій Михайлович – доцент кафедри, кандидат політичних наук

Многопартийность как фактор становления политической системы (на примере постсоветских республик)/Вісник СевНТУ, № 136, 2012. - с.116-118

Кольцов В.М. Соколов В.Н. Туркменистан: эволюция политической системы/Наукові записки ІПЕД ім. І.Ф. Кураса № 6(62), 2012. - с.381-388

Детальніше...

Пехник Алевтина Валентинівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Розподіл влади: сучасний погляд // Актуальні проблеми політики. – Одеса: 2017, № 60, с. 37-49.

Безпосередня демократія як форма реалізації народовладдя в Україні (місцевий рівень) // Актуальні проблеми політики. – Одеса: 2018, № 61.

Детальніше...

Козьміних Альна Віталіївна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Визначення та сутність громадянського суспільства в стані системної кризи// Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу присвячена ювілею академіка С.В Ківалова.16-17 травня 2014р. / – О. : Фенікс, 2014. - С. 166 – 168.

Козьміних А.В. Євроінтеграція України як один із шляхів формування громадянського суспільства // Правові та інституційні механізми та забезпечення сталого розвитку України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 травня 2015 р. / О:Фенікс 2015/ с. 199-197.

Детальніше...

Милосердна Ірина Михайлівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Принцип обратной связи в современном политическом управлении / И.М. Милосердная // Вісник Одеського національного університету. [Серія: Соціологія і політичні науки]. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2009 – Т. 13. – Вип.5. – С.646-653.

Особливості переходу до демократії в кінці ХХ – на початку ХХІ століття в країнах Центрально-Східної Європи: на прикладі Польщі та України / І.М. Милосердна // Projekt «Na drogach i bezdoroźach wolności» zrealizowanego przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera – Kraków. – 2009. – S.94-97.

Детальніше...

Краснопольська Тетяна Миколаївна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Gender-balanced participation in public administration as a factor for overcoming of corruption / Tetyana Krasnopolska // Evropsky politicky a pravni diskurz. 2015. – депонований рукопис

Механізми взаємодії держави та церкви в Україні / Т. М. Краснопольська // Актуальні проблеми політики. – 2015.

Детальніше...

Кройтор Артем Вікторович – доцент кафедри, кандидат політичних наук

Політичні партії як суб’єкти демократичних перетворень в Україні / А.В. Кройтор // Науковий вісник, збірник наукових праць. Одеський національний економічний університет, Всеукраїнська асоціація молодих науковців. - Одеса, 2014. - Вип. 29 (208). - с. 126-133.

Внутрішньопартійна взаємодія через призму теорій політичних еліт / А.В. Кройтор // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2014. -Вип. 51.-С. 283-297.

Детальніше...