Бібліографія
кафедри

 

Лефтеров Василь Олександрович – завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор

Лефтеров В.О. Довгостроковий прогноз успішності професійної діяльності фахівців екстремальних видів діяльності: психологічний аналіз і засоби удосконалення: Монографія / В.О. Лефтеров, Т.В. Гостєєва. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2013. – 208 с.

Лефтеров В.О. Експериментальне дослідження впливу психологічного тренінгу на особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності / В.О. Лефтеров // Психологічне здоров’я і благополуччя людини: теоретико- методологічний аналіз, емпіричні дослідження [Текст]: Монографія / За заг. ред. канд. психол. наук, доцента А.В. Гордєєвої, канд. психол. наук, доцента А.О. Кацеро. – Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2013. – С. 257-277.

Детальніше...

Яковлев Денис Вікторович – професор кафедри, доктор політичних наук, професор

Яковлев Д.В. Час великого вибору: лідерство, раціональність, влада / Яковлев Д.В. // Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: колективна монографія / За заг. ред. О.А. Івакіна, І.В. Шамши, Д.В. Яковлева, - Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015.- с. 211 – 226.

Яковлев Д.В. Choice of Ukraine: reforms vs. Perestroyka / Яковлев Д.В. // Науковий журнал «Молодий вчений». - № 12.1 (27.1). – 2015. – с. 159-164.

Детальніше...

Бондар Олександр Миколайович – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Бондар О.М. Сутність історичного методу в гуманітарному пізнанні // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса : Фенікс, 2012. - 823 с.

Бондар О.М. Забезпечення безпеки громадян за межами держави в умовах політичної нестабільності та терористичних дій / О.М. Бондар // Актуальні проблеми політики. – 2013. – Вип. 49.

Детальніше...

Мельніков Андрій Сергійович – доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

Мельников А.С. Проблема социальной напряженности и предпосылки возникновения экзистенциального подхода в социологии // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали XІV Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 травня 2017 р. (м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.; під заг. ред. Горбачика А. П., Судакова В. І.]. – К. : Логос, 2017. – С. 102-104.

Мельников А.С. Понятие экзистенциального капитала в социологии / А. Мельников, Н. Яценко // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 1. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 244-246.

Детальніше...

Яценко Микола Анатолійович – доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

Яценко Н. А. Понятие экзистенциального капитала в социологии / Н.Яценко, А. Мельников // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 1. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 244-246.

Яценко М.А. Рівні накопичення соціального капіталу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 20 травня 2016 р. у двох томах. –Т1. – С.199-201.

Детальніше...

Каретна Ольга Олександрівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Каретна О.О. Роль молоді в процесі соціально-економічної трансформації України  / О.О.Каретна // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Одеса, 2012 – Вип. 44.- С. 254-264.

Каретна О.О. Освіта в досягненні гендерної справедливості: теорія та практичні особливості / О.О.Каретна // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць  / Головний редактор – доктор юридичних наук,професор, академік НАНрН України, академік АПН України С.В. Ківалов. – Одеса, 2012. – Вип .47.- С. 233-239 с.

Детальніше...

Алексенцева-Тiмченко Катерина Cергiївна - доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

Профессиональная карьера и ценностно-личностные аспекты её формирования/ Алексенцева-Тимченко Е.С. Подшивалкина В.И.// Соціологічні дослідження. Зб. наук. пр. – Луганськ: 2002. – № 1 (2). – С. 39-43.

Особенности формирования профессиональной карьеры в национальном контексте / Алексенцева-Тимченко Е.С. //Вісник Одеського національного університету. – Одеса: Астропрінт, 2003. – Том 8.– Випуск 9: Соціологія і політичні науки. – С. 296-301.

Детальніше...

Ігнатьєва Ірина Ігорівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук

Купцова І. І. Символічний вимір іміджу в сучасній політиці / Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. – Одеса : Фенікс, 2012. – Вип. 46. - С. 236 – 242.

Купцова І. І. Символічний вимір іміджу в сучасній політиці | Символічний вимір іміджу в сучасній політиці / Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012). Т.1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін / Націон. ун-т " Одеська юридична академія". – Одеса : Фенікс, 2012. - С. 323 – 234.

Детальніше...

Лазор Катерина Петрівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук

Лазор К. П. Напрямки взаємодії церкви та держави / К. П. Лазор // IV Конвент МАСПН (Україна): «Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину», (м. Одеса, 2014 р.). – Одеса, 2014. – С. 202-203.

Лазор К. П. Релігійно-церковні чинники впливу на процес демократизації в Україні / К. П. Лазор // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – Вип. 52. – С. 309-316.

Детальніше...

Третьякова Тетяна Миколаївна – доцент кафедри, кандидат політичних наук

Третьякова Т.М. Історична ретроспектива духовних основ права / Т. М. Третьякова// Духовні засади сучасного правогенезу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІХ Прибузькі юридичні читання». – Миколаїв, 2013. - С. 112-114.

Третьякова Т.М. Процес виховання студентської молоді – прерогатива освіти глобалізованого сьогодення / Т. М. Третьякова// Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2013. – Т.1 – С. 259-261.

Детальніше...