Історія
кафедри

 

Наказом ректора Національного університету «Одеська юридична академія» 1 жовтня 2010 року була створена кафедра спеціально-правових дисциплін. В жовтні 2012 року кафедра отримала назву кримінально-правових дисциплін, а в червні 2016 року перейменована на кафедру кримінальної юстиції. Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, доцент Юрчишин Василь Миколайович.

Всі роки існування кафедри кримінальної юстиції, викладачі, що працюють на кафедрі, забезпечують викладання циклу базових дисциплін. Список цих дисциплін з року в рік змінюється. Основні курси, які читаються студентам і є ефективним засобом формування світогляду молодого покоління юристів: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінологія», «Кримінальне виконавче право», «Судові та правоохоронні органи України», «Адвокатура України», «Прокуратура України», «Судова медицина та психіатрія» «Основи слідчої діяльності», «Запобігання злочинності неповнолітніх», «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Прийняття кримінально-процесуальних рішень», «Автоматизоване робоче місце слідчого».

Вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців юристів внесли д.ю.н., доцент Юрчишин В.М., д.ю.н., доцент Ковальчук С.О., к.ю.н., доцент Брижак А.В., к.ю.н., доцент Попович О.В., к.ю.н., доцент Кіцен Н.В., к.ю.н., доцент Савченко В.А., асистент Бабій А.Ю.

За ці роки штат кафедри кримінальної юстиції неодноразово змінювався та покращувався рівень наукових здобутків викладачів, більшість з яких захистили кандидатські, докторські дисертації та отримали вчені звання.

Юрчишин В.М. у 2004 році захистив дисертацію на тему «Проблеми державного та приватного обвинувачення в судах України» за темою дисертації присвоєно науковий ступінь кандидат юридичних наук за спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза». Міністерством освіти та науки України у 2008 році присвоєно вчене звання доцент. В лютому 2017 року захистив докторську дисертацію та отримав науковий ступінь доктор юридичних наук.

Кафедра є однією з провідних в інституті тому, що забезпечує якісну підготовку студентів денної та заочної форми навчання. Викладання кримінально-правових дисциплін забезпечують не тільки викладачі-теоретики, але і значна частина викладачів-практиків.

У сфері наукових інтересів працівників кафедри - розробка теоретичних і практичних проблем вдосконалення законодавства, адаптація вітчизняного законодавства до вимог міжнародних актів.

Головним завданням науково-дослідної роботи кафедри є розробка найважливіших проблем юридичної науки з урахуванням нових соціально-економічних відносин і завдань.