Історія
кафедри

 

Наукові дослідження та педагогічні традиції в галузі кримінального процесуального права в місті Одесі та на Півдні України мають давню історію і беруть свій початок ще з часів славетного Рішельєвського ліцею та Новоросійського університету. Досить сказати, що ще в Рішельєвському ліцеї читалося практичне судочинство, а у Новоросійському університеті кримінальний процес викладався на кафедрі кримінального права з кримінальним судоустроєм і судочинством.

Серед відомих дослідників кримінального процесу на Півдні України XIXстоліття слід назвати професора В.М. Палаузова - автора багатьох робіт з кримінального права і судочинства, укладача кримінально-та цивільно-процесуальних кодексів, який вперше здійснив фундаментальне дослідженняучасті народних представників в кримінальному судочинстві. На жаль, незаслужено був забутий професор Рішельєвського ліцею Володимир Альбертович Ліновський, роботи якого були присвячені історії права, у тому числі і генезису кримінального судочинства. Цікавою є його "Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России", виданий в Одесі в 1849 р., перевиданий у 2001 р. в Росії.

Після 1917 року викладання кримінального процесу було продовжено в Одеському державному університетіім. І.І. Мечникова (на юридичному факультеті, а з 1993 р. - в Юридичному інституті). З 1997 р. кримінальний процес викладається в Одеській державній (з 2000 р. - національній) юридичній академії.

В історії кафедри кримінального процесу особливо слідвідзначити такі віхи її становлення:

• 1865 - створення в складі Новоросійського університету кафедри кримінального права з кримінальним судоустроєм і судочинством. Так вже повелося в університетській традиції - засновувати кафедри, що поєднують у своєму складі науковців, які досліджують кілька близьких дисциплін, які з плином часу виокремлюються в більш спеціалізовані кафедри, будучи "лакмусом" переходу навчального закладу на більш високий рівень викладання та наукових досліджень, підвищення спеціалізації викладачів.

• 1967 – у складі Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова створюється кафедра кримінального права, процесу та криміналістики. На ній продовжили викладання у тому числі кримінального процесу та спецкурсів кримінально-процесуального профілю.

• Вересень 1991 – рішенням Вченої ради юридичного факультету, а потім і Вченої ради Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова кафедра кримінального права, процесу та криміналістики була розділена на дві: кафедру кримінального процесу та криміналістики і кафедру кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права.

• Січень 1998 - створена кафедра кримінального процесу Одеської державної юридичної академії, яку очолив доктор юридичних наук Юрій Павлович Аленін.

У різний час на кафедріпрацювали і викладали кримінальний процес кандидати юридичних наук Іван Олексійович Крючатов, який захистив дисертацію на тему "Правова природа порушення кримінальної справи у радянському кримінальному процесі"; І.В. Михайлов, який виконав кандидатську дисертацію за темою "Органидізнання"; Наталія Анатоліївна Дрьоміна, яка захистила дисертаційне дослідження на тему "Захист у кримінальному судочинстві осіб, які мають психічні аномалії"; Олександр Борисович Муравін, який захистив у 1987 році кандидатську дисертацію за темою "Проблеми мотивування процесуальних рішень слідчого". На кафедрі також захистили кандидатські дисертації Є. Уткін, який розробляв проблеми використання науково-технічних засобів при судовому розгляді кримінальних справ. Окремої уваги заслуговує Титан вітчизняного кримінального процесу та криміналістики - Віктор Павлович Колмаков, доктор юридичних наук, автор багатьох монографій присвячених кримінальному процесу (досить згадати його "Слідчий огляд", роботу, яка й досізалишається актуальною), завдяки якому викладання кримінального процесу та наукові дослідження в ційгалузі права вийшли на сучасний високийрівень.

І в наш час кафедра кримінального процесу разом з іншими кафедрами Національного університету "Одеська юридична академія" продовжує виконувати своє головне завдання – підготовку фахівців-юристів для роботи в суді та правоохоронних органах: прокуратурі, органах МВС, СБУ (головним чином на слідчу роботу), адвокатурі.