Історія
кафедри

 

На початку існування Одеського (Новоросійського) університету в ньому були окремі кафедри іноземних мов: німецької, французької, англійської та італійської.

З 1900 по 1917 рік ніяких кафедр іноземних мов вже не існувало, а заняття проводили окремі викладачі, які входили в штат історико-філологічного факультету. З 1917 року викладалась німецька мова. Пізніше були введені англійська і французька мови. Самостійна кафедра іноземних мов була заснована тільки в 1937 році. Поступово іноземна мова була введена як обов’язковий предмет на всіх факультативах. Першим завідувачем кафедри іноземних мов був К. П. Любарський. Вже на той час кафедра нараховувала біля 50 викладачів.

Восени 1960 року керівником кафедри іноземних мов став доцент В. Г. Шатух. В 1963 році при факультеті, після завершення складної підготовчої роботи, почала працювати лабораторія експериментальної фонетики під керівництвом спочатку доцента В. Г. Шатуха, а потім доцента Т. О. Бровченко. Починаючи з 1966 року, кафедрою завідували деякий час доцент Я. Я. Нейдорф та доктор філологічних наук В. Г. Таранець. З 1974 по 1987 рік кафедру очолювала професор Е. А. Нушикян. На кафедрі активувалась наукова, навчальна та виховна робота. Успішно захистили кандидатські дисертації М. З. Яцій, Г. В. Милич, О. Л. Кирсанов, Н. П. Віт, В. Г. Люперсольський, Л. В. Нижнікова. Проводились олімпіади з іноземних мов (в м. Києві та в м. Ужгороді), вечори німецької мови, в яких активну участь брали студенти юридичного факультету (керівник – старший викладач Л. В. Доленко). На юридичному та інших факультетах були створені студентські групи з поглибленим вивченням англійської мови, що давало право отримати сертифікат референта - перекладача.

В 1987 році відбувся поділ кафедри на кафедру іноземних мов гуманітарних факультетів та кафедру іноземних мов природничих факультетів (завідувач кафедри доцент М. З. Яцій). Кафедру іноземних мов гуманітарних факультетів очолив доктор педагогічних наук професор В. Л. Скалкін. З цих пір особливе значення приділяється методичній роботі кафедри. В цей період з методики викладання іноземних мов і педагогіки захистили дисертації В. Н. Варєшкіна, Л. В. Добровольська, О. І. Єременок. Була створена нова програма викладання іноземних мов (автори: В. Л. Скалкін, Л. В. Доленко, Н. П. Віт). Викладачі кафедри брали участь в роботі III Міжнародного симпозіуму Міжнародної асоціації викладачів російської мови і літератури (1989 р.), в роботі конференції в м. Талліні (1991 р.), в роботі Науково-практичної конференції з краєзнавства в м. Санкт-Петербурзі (1994 р.). Найбільш активно брали участь в роботі наукових конференцій викладачі кафедри доцент Н. В. Варєшкіна і доцент Л. В. Добровольська. Протягом багатьох років кафедра вважалась опорною в системі Одеського міжвузівського центру.

З 1995 року активізувались міжнародні відносини кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів, були встановлені тісні відносини з університетами Регенсбурга і Пасау (ФРГ), Манчестера (Англія) і з Сант-Ендрюським університетом (Шотландія) по обміну студентами. Студенти юридичного факультету Г. Рижков, В. Гуревський, В. Примаченко, Г. Гащенко та інші були направлені на 5-ти 10-місячне навчання в університети м. Регенсбурга і М.Пасау з ціллю вивчення німецького права та поглиблення знань німецької мови. Викладачі кафедри отримали можливість проходити стажування за кордоном. Таке стажування пройшли в Англії Н. П. Віт, Л. В. Добровольська, Н. В. Варєшкіна, Л. В. Нижнікова, О. І. Єременок.

Зі створенням на базі юридичного інституту Одеського державного університету Одеської державної юридичної академії була відкрита кафедра іноземних мов, яку очолив професор В. Г. Таранець.

З 1999 р. по лютий 2016 р. кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор В.Я. Мізецька, автор 120 наукових і науково-методичних робіт. Під її керівництвом захистили кандидатські дисертації 10 аспірантів і здобувачів. В.Я. Мізецька є членом ради по захисту дисертацій філологічного профілю в Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського.

З березня 2016 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент  Ю.В. Юлінецька.

На кафедрі працює 30 співробітників: 28 викладачів і 2 лаборанти. Серед викладачів 5 доцентів кандидатів наук: Л.В. Нижнікова, Н.В. Варєшкіна, Н.П.  Юлінецька, О.Л. Капінус, Г.В. Голубова  і  2 викладача кандидати юридичних наук – О.В. Шевченко – Бітенська, О.В. Дихта.

Кафедра іноземних мов Одеської національної юридичної академії підтримує наукові зв’язки з такими вищими учбовими закладами як Одеська  військова академія, Одеський юридичний інститут національного університету внутрішніх справ, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Мелітопольський державний педагогічний університет, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна та іншими. Співробітники кафедри дають наукові та методичні консультації, рецензують посібники, беруть  участь у спільних наукових конференціях.

Так, з 2000 такі викладачі як, Ю.В. Юлінецька, Н.В Варєшкіна, М.Є. Алєксєєв, Т.В. Варбанець, А.В. Матієнко-Сильницька  беруть активну участь у міжнародних конференціях, організованих Європейським центром, ЮНЕСКО, Львівським Державним Університетом і іншими вишами. Статті співробітників кафедри публікуються у багатьох наукових журналах і збірках Києва, Одеси ,Чернівців й інших міст на базі ВНЗ, де активно розробляються проблеми сучасної лінгвістики.

На кафедрі розроблена та затверджена Вченою радою концепція підготовки юристів з іноземної мови. Поряд з викладачами англійської мови на кафедрі працюють старші викладачі І.П. Сільвановська й О.В. Занько, які проводять заняття з української й російської мов як іноземних. Відповідно до згаданих вище учбових дисциплін підготовлені програми, зокрема, для іноземних мов зроблений акцент по практичному опануванню сучасною мовою, а також активному застосуванні студентами своїх професійних знань у спілкуванні з іноземцями і в науковій роботі. Викладачі кафедри допомагають співробітникам академії в перекладі ділових листів та документації, яка сприяє зміцненню зв’язків з зарубіжними навчальними закладами. 

З 1998 року викладачами, аспірантами, здобувачами кафедри іноземних мов була проведена значна науково-дослідницька робота, яка здійснювалася в двох основних напрямках: науково-академічному та науково-методичному. Наукова робота включала романо-германські мови та слов’янське мовознавство. К.В Балабуха, А.П. Полякова захистили кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.02 – теорія й методика викладання (германські мови). На кафедрі іноземних мов була відкрита аспірантура зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Аспіранти й здобувачі: Ю.В. Юлінецька, Е.М. Мітіна, Т.В. Насалевич, Н.П. Михайлюк (науковий керівник В.Я. Мізецька), – успішно захистили кандидатські дисертації зі спеціальності 10.02.04

У 2015 р також захистили свої дисертації аспіранти й викладачі кафедри: Іванченко А.В. Лінгвостилістичні й функціональні особливості екфрасисних комплексів у художньому тексті: дис. канд. філол. наук: 10.02.04-науковий керівник д.філол.н., проф. В.Я. Мізецька; Ладиненко А.П. Лінгвоінтерпретаційні й функціональні особливості іноземних включень у художньому тексті: дис. канд. філол. наук : 10.02.15 - науковий керівник  д. філол. н., проф. В.Я. Мізецька; Абрамова Є.Ю. Граматична організація й комунікативна сутність компліменту в англомовному художньому діалозі : дис. канд. філол. наук 10.02.04 – науковий керівник д. філол. н., проф. І.Б. Морозова; Шевченко – Бітенська О.В. Правові механізми  Ради Європи у сфері захисту дітей від насилля : дис. канд.ю.наук: 12.00.11 – науковий керівник д. ю. н.,проф. Т.А. Анцупова.

Активно працюють над дисертаційними дослідженнями викладачі:                    Е.М. Мітькіна , А.В. Матієнко, Л. А. Драч, Н. М. Дихта, О.О.Васильєва. Таким чином, на кафедрі достатньо інтенсивно ведеться підготовка кандидатів наук для університету і інших ВНЗ південного регіону України.

У період з 2014-2015 рр. професором В.Я. Мізецькою  було випущено дві монографії: “Універсалії і їх модифікації у художньому тексті: лінгвопоетичні етюди” й “Компендіум (оглядові лекції) із загального мовознавства”.

Викладачами кафедри був складений та виданий «Англо - український словник юридичних термінів» // Під редакцією С. В. Ківалова та В. Я. Мізецької. – Одеса: Юридична література, 2004. – 600 с.

Викладачами англійської мови була перекладена англійською мовою та відредагована «Історія Одеської національної юридичної академії» - History of Odessa National Academy of Law (англомовна версія) // Під ред. Мізецької В. Я. – Одеса: ЮЛ, 2005 – 188 с.

“Triumphant Decade  Odessa National Academy of Law” //Під редакцією С. В. Ківалова та В. Я. Мізецької. – Одеса: Юридична література,2008. – 236с.

Fundamentals of Ukrainian  Law»// Під редакцією С. В. Ківалова та В. Я. Мізецької. – Одеса: Юридична література,2010. – 596с.

Останнім часом активізувались зв’язки кафедри з представництвами Британської Ради та мовними центрами міста Одеси, що позитивно вплинуло на учбовий процес в цілому. У студентів з’явилась можливість складати екзамени, що надають право на отримання сертифікатів міжнародного зразка. З 2016 року викладачі кафедри є членами Українського відділення Міжнародної  асоціації викладачів англійської мови як іноземної  IATEFL Ukraine.

З нагоди 22-ї річниці Національного університету «Одеська юридична академія», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація перекладачів  та філологів України» привітала кафедру іноземних мов №1 в особі завідувача Юлінецької Ю.В. і відзначила нагородою «Перекладач року» за високі досягнення, багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток освіти.