Історія
кафедри

 

Кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін утворена у 2010 році у процесі реорганізації Державного інституту інтелектуальної власності відповідно до наказу ректора Одеської національної юридичної академії. Кафедру очолювали – кандидат юридичних наук, доцент, Чулінда Л.І.; доктор юридичних наук, доцент, Павлов Д.М. Сьогодні кафедрою опікується кандидат педагогічних наук – Макодзей Л.І.

Кафедра займалася і продовжує займатися розробкою надзвичайно важливою, в теоретичному і практичному аспектах, проблематикою правового регулювання трудових відносин та відносин у сфері соціального захисту, забезпечення прав людини в сфері праці та соціального захисту (2010-2018 рр.).

Сьогодні кафедра підтримує зв'язок з органами судової влади, правоохоронними органами, Пенсійного фонду України, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, органами праці та соціального захисту населення, які беруть участь у роботі круглих столів, семінарів.

Кафедра працює над ініціативною дослідною темою «Проблеми реалізації гарантування та правової охорони соціальних прав».

Основні завдання кафедри полягають у реалізації освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації у сфері права та інтелектуальної власності; формування єдиного концепту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців; розробка й затвердження критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок; здійснення моніторингу та контролю якості засвоєних знань та вмінь здобувачів вищої освіти через систему поточного і підсумкового контролю; розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; впровадження прогресивних методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу; організація роботи наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри; забезпечення іманентного підвищення наукового рівня та педагогічної майстерності працівників кафедри; організація самостійної роботи студентів; організація взаємодії з іншими навчальними закладами та органами публічної адміністрації та громадськими організаціями; підготовка і видання навчально-методичної та наукової літератури з дисциплін, які викладаються на кафедрі.