Історія
кафедри

 

Кафедра адміністративного і фінансового права є правоприємницею кафедри адміністративного права та управ­ління Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Після створення Одеського державної юридичної академії кафедра адмі­ністративного права та управління увійшла до складу академії, зумівши зберегти свій основний професорсько-викладацький склад, який продовжив наукові традиції, започатковані ще на кафедрах фінансового права та поліцейського права Новоро­сійського університету. Говорячи про нинішню кафедру, не можна не згадати ті основні історичні події, які започаткували і продовжили розвиток адміністративної та фінансової науки в південному регіоні України.

У 1865 році в Новоросійському університеті були ство­рені самостійні кафедри поліцейського права та фінансового права. На кафедрі поліцейського права викладали доценти П. Н. Шеймін і А. Ф. Федоров, який у 1885 році одержав ступінь магістра поліцейського права, а починаючи з 1887 року, перебував на посадах приват-доцента та екстраординар­ного професора Новоросійського університету. Він є автором підручника зі статистики.

Кафедру фінансовою права юридичного факультету Ново­російського університету очолював приват-доцент C. І. Іловайський. Пізніше він одержав вчене звання професора. Його ос­новними роботами були: “Определение, содержание и значение науки финансового права в связи с кратким очерком финансо­вого положения главнейших государств” (Одесса, 1887); “Кос­венное обложение в теории на практике” (Одесса, 1892); “Казенные монополии как способ обложения предме­тов потребления” (Одесса, 1896); і в 1912 році — підручник з фінансового права, в якому всебічно досліджені питання дер­жавного бюджету та державного права. Вони стали гідним внеском у розвиток науки фінансового права. На цій кафедрі працювали: професор І. Ю. Патлаєвський, запрошений із Санкт-Петербурзького університету, який в 1885 році опублікував Курс фінансового права; приват-доцент В. Н. Твердохліб, який опублікував роботу “Специальные сборы с домовладельцев в России” ( Одесса, 1903); “Обложение городских недвижимостей на Западе”(Одесса, 1906-1909), а також доценти Г. Ф. Кнапп, який опублікував роботу “Очерки государственной теории денег” (Одесса, 1913) та Г. В — “Денежный рынок” (Одесса, 1914).

У 1917 році юридичний факультет було закрито і відновлено в 1920 році в складі інституту народного господарства. Цикли лекцій з адмністративного та фінансового права читались по загальній кафедрі публічного права без створення спеціалізованої кафедри.

Після жовтневих подій 1917 року радянська влада, вважаючи, що адміністративне право та фінансове право — це буржуазні галузі права, галузі, які не сумісні з революційною правосвідомістю, заборонила їх викладання у вищих на­вчальних закладах. Адміністративне та фінансове право було “репресовано” з двадцятих років до другої половини со­рокових років. У 1947 році у складі відновленого юридичного факультету Одеського державного університету було створено кафедру державного та адміністративного права, на якій читались курси адміністративного та фінансового права. З 1961 по 1966 рік цю кафедру очолював доцент І. А. Греков, з 1975 до 1979 року  професор Л. М. Стрельцов, з 1979 до 1989 рік — професор М. П. Орзіх. У 1989 році на базі цієї кафедри було створено кафедри державного та  міжнародного права й адміністративного права та управління. Останнім очолив професор А. С. Васильєв.

З 1 січня 1998 року по 2011 рік кафедру адміністративного права й управління ОДЮА очолив доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Сергій Васильович Ківалов. У відповідності з рішенням Вченої ради ОДЮА від 10 квітня 1998 року кафедру було перейменовано на кафедру адміністративного і фінансового права. З 2011 року по теперішній час завідувачем є доктор юридичних наук, професор Любов Романівна Біла-Тіунова. Кафедра продовжує славні традиції як учених Новоросійського університету (П. Н. Шейміна, Й А. Ф. Федорова, С. І. Іловайського, і І. Ю. Патлаєвського, В. Н. Твердохліба та ін.), так і представників сучасної адміністративної науки. Саме з іменем Сергія Васильовича Ківалова пов’язано становлення одеської школи адміністративного права, яка визнана науковим співтовариством як в Україні, так і за її межами.

Тісні ділові зв'язки кафедра підтримує з цетральними та місцевими органами державної влади. Практичні працівники часто звертаються на кафедру з пропозиціями відносно розробки локальних нормативно-правових актів, а також участі в узагальнені і аналізі судової практики, роботі круглих столів, семінарів.