Наукова
та навчально-методична робота

 

Навчальна література з наукового напряму досліджень і дисциплін кафедри представлена підручниками, посібниками та методичними розробками, серед них слід відмітити :

Правничий довідник для професійних суддів / За заг. ред. Ківалова С.В.. – Одеса: «Юридична література», 2005.

Гражданский процесс Украины / Под ред. Червоного Ю.С. – К.: Истина, 2006. – 400 с.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар // За ред. Є.О.Харитонова, редактор-упорядник – Н.Ю.Голубєва. - Х.: „Одіссей”, 2006. - С. 386-394, 531-545, 919-932, 1035-1050, 1189-1195.

Цивільний процес України: Підручник / За ред. Червоного Ю.С.. – К.: Істина, 2007. – 392 с. (рішенням Вченої Ради ОНЮА та науково-методичної комісії МОН України посібнику надано гриф Міністерства освіти та науки України).

Гражданский процессуальный кодекс Украины: Науч.-практ. комментарий / Червоный Ю.С., Волосатый Г.С., Ермолаева В.О. и др. – Х.: Одиссей, 2007. – 791 с.

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ківалов С.В., Червоний Ю.С., Волосатий Г.С. та ін..; за ред. Червоного Ю.С.. – Київ; Одеса: Юрінком Інтер, 2008. – 656 с.

 Кивалов С.В., Червоный Ю.С., Волосатый Г.С., Калитенко О.М. Семейный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. – К.: Всеукраинская ассоциация издателей «Правова єдність», 2008. – 456 с.

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України: пер. з рос. / Ківалов С.В., Червоний Ю.С., Волосатий Г.С. та ін..; за ред. Червоного Ю.С.. – К.; О.: Юрінком Інтер, 2008. – 504 с.

Кивалов С.В., Червоный Ю.С., Волосатый Г.С., Калитенко О.М. Семейное право Украины: Учебник / под ред. Червоного Ю.С. – К.: Правова єдність, 2009. – 640 с.

Окреме провадження в цивільному процесі України: навч. посіб / Під ред. Мінченко Р.М.. – Київ: КНТ; Дакор, 2010. – 224с. (рішенням Вченої Ради ОНЮА та науково-методичної комісії МОН України посібнику надано гриф Міністерства освіти та науки України).

Цивільний процес України: Навчальний посібник для підготовки до іспиту / за ред. Мінченко Р.М., Єрмолаєвої В.О. – Харків: Одіссей, 2010. – 184с.

Мінченко Р.М., Волкова Н.В. Цивільний процес України: навч. посіб. для студ. Денної форми навчання / Р.М. Мінченко, Н.В. Волкова. – Одеса: Фенікс, 2010. – 128с.

Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ: навчально-методичний посібник / Р.М. Мінченко, І.В. Андронов. – Одеса: Фенікс, 2010. – 72 с.

Правова статистика: навч. метод. посібник для студ. денної форми навчання /Р.М. Мінченко, Р.Ф. Гонгало. – Одеса: Фенікс, 2010. – 65с.

Цивільний процес України: Навчальний посібник для підготовки до іспиту /Видання друге, доповнене і перероблене/ Погрібний С.О., Гонгало Р.Ф., Волкова Н.В. та ін. – Х.: Одіссей, 2010. – 184 с.

Цивільний процес України: підруч. / За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Істина, 2011. – С. 24-40, 138-181, 192-211, 469-509. (Гриф надано МОН України, лист № 1/11 – 5 – 11349 від 14.12.2011)

Правова статистика: навч. метод. посібник для студ. денної форми навчання /Р.М. Мінченко, Р.Ф. Гонгало. – Одеса: Фенікс, 2011. – 32с.

Нотаріат в України: навчально-методичний посібник/ Р.М. Мінченко, Т.А. Стоянова, О.М. Соломахіна. – Одеса: Фенікс, 2012.- 28с.

України: Підручник / За ред. Р.М. Мінченко та І.В. Андронова. – Х.: Одіссей, 2012. – 496 с.

Правове регулювання відносин власності: навчально-методичний посібник / Р.М. Мінченко, Ю.Ю. Цал-Цалко, О.О. Голубцова. – Одеса: Фенікс, 2013. – 54 с.

 Цивільний процес України: підручник / Р.М. Мінченко, С.О. Погрібний, І.В. Андронов та ін. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 720 с.

Цивільний процес України (частина перша): навчально-методичний посібник / І.В. Андронов, Н.В. Волкова, К.В. Можаровська. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 120 с. – 6,98 д.а.

Виконавче провадження : навчально - методичний посібник / Н.В. Волкова, К.В. Можаровська. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 72 с. – 4,19 д.а.

Особливості розгляду сімейних спорів: навч.-метод. посібн. / Н.Ю. Голубєва, С.С. Журило. – Одеса :Фенікс, 2016. – 92 с. – 4,14 д.а.

Правова статистика: навч.-метод. посібник / Н.Ю. Голубєва, І.С. Апалькова, І.А. Яніцька – Одеса: Фенікс, 2016. – 56 с. – 2,55 д.а.

Цивільний процес України (для ІКЮ):навч.-метод. посібник / І.В. Андронов, Н.В. Волкова, Р.Ф. Гонгало. − Одеса: Фенікс, 2016. − 146 с. – 6,57 д.а.

 Цивільний процес України (для ФМПВ):навч.-метод. посібник / І.В. Андронов, Н.В. Волкова, Р.Ф. Гонгало. − Одеса : Фе- нікс, 2016. − 132 с. – 5,95 д.а.

Цивільний процес: пібручник / за заг. ред. Р.М. Мінченко, І.В. Андронов та ін. – 2-е вид., переробл. і доповн. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради , 2016. – 756 с. – 32,45 д.а.

Нотаріат України: навч. – метод. посібник / [ Н. Ю. Голубєва, І. С. Апалькова, І. А. Яніцька] – Одеса: Фенікс, 2017. - 47с. – 3.05 д.а.

Юрій Семенович Червоний: книга пам’яті / уклад. Н.Ю. Голубєва, Т.А. Стоянова, І.М. Іліопол та ін..; за заг.ред. Н.Ю. Голубєвої – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 212с. – 12.32 д.а.

Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах: навч.посіб. / за ред. Н.Ю. Голубєвої. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 480 с. – 27,90 д.а.

Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник (для підготовки до іспитів і тестування)/ за ред.. Н.Ю. Голубєвої. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 430 с. – 24,99 д.а. ( Голубєва Н.Ю. - § 3 глави 2 теми1; тема 2 - C. 25-28; 44-71 – 2 д.а.)

Виконавче провадження : підручник / за ред. Н.Ю. Голубєвої. – Одеса :Фенікс, 2020. – 460 с

Судові витрати : науково-практичний посібник / Н.Ю. Голубєва. – Одесса: Фенікс, 2020. – 120 с

Електронне судочинство: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання) Одеса: Фенікс, 2020. – 158 с. 9,48д.а.