Наукова
та навчально-методична робота

 

Навчальна література з наукового напряму досліджень і дисциплін кафедри представлена ​​більш ніж двадцятьма підручниками, посібниками та методичними розробками. Особливо слід відзначити такі видання як «Право Європейського Союзу: підручник» (під ред. О.К. Вишнякова, 2013 року з грифом МОН), «Право Європейського Союзу: підручник» (за авторством М.Р. Аракеляна, М.Д. Василенка, 2012 із грифом МОНіМС), «Право Європейського Союзу: Особлива частина» (під ред. М.Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова, 2010 р. з грифом МОН) «Порівняльне правознавство» (за авторством Х. Бехруза, 2011 р., з грифом МОНіМС), «Порівняльне екологічне право» (за авторством О.О. Сурілової, 2010 р.) «право Ради Європи: таблиці, визначення, коментарі» (за авторством М.А. Дамірлі, Т.О. Анцупової, 2007) «Порівняльне правознавство. Практикум» (за авторством Х. Бехруза, 2009р.); «Порівняльне правознавство: робочий зошит для студентів» (за авторством М.А. Дамірлі, І.С. Кривцової, 2011), «право Ради Європи: навчально-методичний посібник» (за авторством Т.О. Анцупової 2013). «Підприємницьке право ЄС» (за авторством О.К. Вишнякова, 2003); «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: навчальний посібник» (за авторством О.К. Вишнякова, 2005). 

Викладачі кафедри брали участь у підготовці п'яти видань навчального посібника «Право Європейського Союзу» (під ред. Р.А. Петрова, 2013 роки (з грифом МОН)). Слід зазначити також навчальні та навчально-методичні посібники на англійській мові, підготовлені професорсько-викладацьким складом кафедри «EU Economic Law. Textbook» (Економічне право ЄС. Навчальний посібник, 2011 р.) International Business Law: methodological manual (Міжнародне ділове право: Методичний посібник, 2012), Introduction to European Union law (Вступ до права Європейського Союзу (методичний посібник для студентів неправових спеціальностей), в 2014 р)

За результатами наукових досліджень науковцями кафедри опубліковано ряд монографій: доцент О.О. Сурілова «Організаційно-правовий механізм використання і охорони надр України» (2001 рпрофесор Х. Бехруз «Ісламські традиції права» (2006 р.), професор О. К. Вишняков «Правове забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції України» (2007 р.), професор Х. Бехруз «Основи цивілізаційного підходу в порівняному правознавстві» (2007 р.) професор М.Д. Василенко (у співавторстві з С.Д. Василенко) «Геополітика України: монографія» (2007 р.), професор М.Д. Василенко «Спеціальні господарсько-правові режими технопарків і технополісів: досвід України і зарубіжних країн»  (2013 р.) проф.О.О. Сурілова «Державне управління використанням і охороною надр України» (2014 р.). Значним науковим внеском є ​​праці членів кафедри, опубліковані в наукових збірниках і періодичних наукових виданнях, загальна чисельність яких становить близько півтисячі. Андрейченко С.С. Міжнародна відповідальність держав за поведінку приватних акторів у розрізі міжнародної судової та квазісудової практики // Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика : моногр. / авт. кол.; за ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ; Одесса : Фенікс, 2016. – С. 155-182.

Андрейченко С.С. Сучасні проблеми міжнародного права.  Liber Amicorum до 60-річчя проф. М. В. Буроменського : монографія / авт. кол.; за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутника // Розуміння концепту «вина» держави крізь призму компромісних підходів. – Львів; Одеса : Фенікс, 2017. – С. 123-151.

Бєлогубова О.О. Правове регулювання праці моряків у міжнародному приватному праві: монографія / О.О. Бєлогубова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 176 с.

Мануїлова К.В. Міжнародна уніфікація норм про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки: монографія / К.В. Мануїлова . – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 192 с.

За останні роки було видано цілий ряд монографій, навчально-методичних та науково-методичних посібників. Серед них:

Інституційна система Європейського Союзу: методичні вказівки / М. Д. Василенко, О. В. Пасечник , В. В. Форманюк , - Одеса : Симекс-прінт, 2018.-184 с. (сер. «Науково-методичний посібник»)

Порівняльне цивільне та комерційне право. Порівняльне цивільне та комерційне право: навч.-метод. посібник / Ю.Ю.  Акіменко, М.Д. Василенко, О.В. Скрипник та ін. – Одеса: Фенікс, 2018. – 64 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»)

Адвокатура в країнах ЄС. Адвокатура в країнах ЄС: навч.-метод. посібник / Ю.Ю. Акіменко, А.О. Запорожченко – Одеса: Фенікс, 2018. – 55 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»)

Міжнародне право: навчально-методичний посібник / за ред.. професора М. Р. Аракеляна. – Одеса: Фенікс, 2019. – 216 с.

Харитонов Р. Ф. Концепція галузевої юридичної компаративістики: науковий та освітній аспекти : монографія / Р. Ф. Харитонов. – Одеса: Фенікс, 2019 . – 220 с.

Міжнародно-правовий захист прав людини: методичні вказівки / за ред. М. Р. Аракеляна; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2019.  – 154 с. (Сер. «Науково-методичний посібник»).

Право Європейського Союзу : навч.-метод. посіб. для практ. занять та самостійної роботи / за ред. М. Р. Аракеляна; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2019. 144 с.

Міжнародне право. Навчально-методичний посібник / за ред. проф. М. Р. Аракеляна; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс 2019. - 216 с.

Основи міжнародно-правових стандартів прав людини: навчально- методичний посібник / за ред. завідувача кафедри міжнародного та європейського права О. В. Бігняка. Одеса : Фенікс. 2019. - 165 с

Вивчаючи міжнародне гуманітарне право в закладах освіти: навчально-методичний посібник / М. Єлігулашвілі, О. Козорог, Т. Короткий, Н. Хендель. Київ: Гельветика, 2019. - 137 с.

Теорія міжнародного права. Навчально-методичний посібник / за ред. завідуючого кафедри міжнародного та європейського права О.В. Бігняка. - Одеса : Гельветика, 2020. - 224 с.