Наукова
та навчально-методична робота

 

Напрямами наукової діяльності кафедри у формі  фундаментальних та прикладних наукових досліджень є: проблеми сучасного конституційного права України, конституційного права зарубіжних країн, конституційно-процесуального права, муніципального права; проблеми теорії і практики сучасного українського конституціоналізму; проблематика виборчого права, конституційної аксіології, конституційного гуманітарного права, конституційної юстиції, конституційного реформування та модернізації в Україні.

Навчальна література з наукового напряму досліджень і дисциплін кафедри представлена ​​різними підручниками, навчальними посібниками та методичними розробками. Особливо слід відзначити такі навчальні посібники як:

Мішина Н.В. Робочий зошит із державного права зарубіжних країн. – Одеса, 2015. – 64 с. (у співавторстві).

Єзеров А.А., Батан Ю.Д. Конституційні форми народовладдя в Україні // Конституційне право України : прагматичний курс : навч. посіб. / М.В. Афанасьєва, Ю.Ю. Бальцій, Ю.Д.Батан [та ін.] ; за заг. ред. М.В. Афанасьєвої, А.А. Єзерова ; тех. ред. Ю.Д. Батан. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 57 – 67.

Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / М. П. Орзіх, М. В. Афанасьєва, В. Р. Барський [та ін.] ; за ред. М. П. Орзіха. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 272 с.

Проблемы современной конституционалистики: учеб.пособ. / М.Ф. Орзих, А.Р. Крусян и др.– К.: Юринком Интер, 2012. – 368 с.

Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / М. П. Орзіх, В. М. Шаповал, А. Р. Крусян [та ін.] ; за ред. М. П. Орзіха. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – Вип. 2: Конституційні перетворення в Україні. – 448 с.

Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с.

Конституційне право зарубіжних країн. Том 1: Загальна частина/ під ред. д.ю.н., проф. Н.В. Мішиної та доц. В.О. Міхальова. – Дніпропетровськ «Середняк Т.К.», 2014. – 340 с.

Конституционное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Мишина, А.Р. Крусян, Д.Я. Гараджаев и др. – Харьков: Право, 2015. – 848 с.

Орзих М.Ф. Избранные труды: юбилейное издание к 90-летию со дня рождения / М.Ф. Орзих; сост. А.Р. Крусян, А.А. Езеров; вступ. ст. С.В. Кивалов. – Одесса: Юридична література, 2015. – 568 с.

Важливі основні наукові публікації кафедри:

Єзеров А.А. Модель регіоналістської держави в контексті сучасних конституційних перетворень в Україні // Проблеми правового забезпечення децентралізації в Україні: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 5 квітня 2018 року. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. – С. 14 -17.

Доктринальне супроводження юридичної практики: історія та сучасний досвід кафедри конституційного права: Збірка наук.-практ. статей /Укладач, передмова, заг. ред. М.П. Орзіх. – Одеса: Юридична література, 2007. – 440 с.

Крусян А. Р. Конституционное регулирование взаимоотношений местных органов государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления / А.Р. Крусян //  Юридический вестник. – 1996. – № 4. – С. 58–59.

Мішина Н.В. Інкорпорація законодавства про права людини:європейський досвід. Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. 2017. Випуск 60. С. 273-279.Мішина Н.В. Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи. Право України. 2018. № 4. С. 126-138.