Наукова
та навчально-методична робота

 

За результатами наукових досліджень науковцями кафедри опубліковано ряд монографій:

2010-2015 роки: «Право на інформацію за трудовим законодавством України» (Г.І. Чанишева, Р.І. Чанишев, 2012р.), «Право на колективні переговори і укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України» (Г.І. Чанишева, Д.В. Приміч, 2014р.), «Особисті немайнові права працівників як суб’єктивні трудові права» (І.В. Лагутіна за заг. ред. Г.І. Чанишевої, 2015р.), «Право працівників на участь в управлінні організацією: поняття та форми реалізації» (О.А. Трюхан, за заг. ред. Г.І. Чанишевої, 2015р.), «Охорона материнства за трудовим законодавством України» (Г.І. Чанишева, О.В. Пожарова, 2015р.), «Деякі питання матеріальної відповідальності керівників юридичних осіб» (О.С. Щукін, за заг. ред. Г.І. Чанишевої, 2015р.);

2016-2020 роки: «Правове регулювання індивідуальних трудових відносин» (Г.І. Чанишева, І.А. Римар, 2016р.), «Соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей» (А.О. Медвідь (А.О. Гудзь), 2016р.), «Право людини на недержавне соціальне забезпечення за законодавством України» (колективна монографія Г.І. Чанишева, І.В. Лагутіна, А.О. Медвідь (А.О. Гудзь), 2018р.), «Юридичний механізм забезпечення права на соціальний захист: проблеми теорії та практики» (К.В. Бориченко, 2019р.),

2021 рік: «Медична допомога як вид соціального забезпечення» (О.В. Корнілова, 2021 р.), «Юридичний механізм забезпечення права на соціальний захист в Україні в умовах євроінтеграції» (К.В. Бориченко, 2021 р.), «Право на соціальне забезпечення: європейські стандарти та законодавство України» (А.О. Гудзь, 2021 р.).

Навчальна література з наукового напряму досліджень і дисциплін кафедри представлена численними  підручниками, посібниками та методичними розробками. Особливо слід відзначити такі навчальні посібники як:

2010-2015 роки: «Трудове право України. Практикум» (3-тє видання, Чанишева Г.І., Додіна Т.М., Щукін О.С., 2011р.), «Державна соціальна допомога за законодавством України» (В.С. Тарасенко, 2012р.), «Трудове право України» (навч.-метод. посібник Г.І. Чанишева, Є.В. Краснов, І.В. Лагутіна, 2013р.), «Державна соціальна допомога» (В.С. Тарасенко, 2015р.), «Захист прав у сфері соціального забезпечення» (Краснов Є.В., Чанишев Р.І., Пожарова О.В., Медвідь А.О., Наньєва М.І., 2015р.);

2016-2020 роки: «Пенсійне право» (І.М. Сирота, Л.І. Харитонова, В.С. Тарасенко, 2017р.), «Медичне право» (Щукін О.С., Трюхан О.А., Гудзь А.О., Пожарова О.В., Наньєва М.І., 2017р.), «Охорона сім’ї та дитинства» (В.С. Тарасенко, 2018р.), «Теоретичні та практичні проблеми міжнародного трудового права» (І.В. Лагутіна, 2018р.), «Трудове право та право соціального забезпечення» (Г.І. Чанишева, О.В. Корнілова, 2018р.), «Соціальний захист окремих категорій осіб» (С.М. Волошина, О.С. Кайтанський, К.В. Бориченко, О.В. Корнілова, 2018р.), «Недержавне соціальне забезпечення» (А.О. Гудзь, О.В. Корнілова, 2018р.) «Розгляд судами цивільних, сімейних та трудових спорів» (В.С. Тарасенко, 2020р.);

2021 рік: «Договори у сфері праці та соціального забезпечення» (Бориченко К.В., Гудзь А.О., Корнілова Л.В., Наньєва М.І., 2021 р.), «Соціальний діалог» : навчальний посібник (Г.І. Чанишева, 2021 р.), «Трудові правовідносини» : навчальний посібник (Г.І. Чанишева, 2021 р.), «Юридичний механізм забезпечення соціальних прав людини і громадянина: навчально-методичний посібник» (Г.І. Чанишева, 2021 р.), «Реформування трудового та соціального законодавства в умовах євроінтеграції: навчально-методичний посібник» (Г.І. Чанишева, 2021 р.), «Охорона праці» (О.В. Пожарова, 2021р.), «Кадровий менеджмент» (Тарасенко В.С., 2021 р.), «Професійний розвиток менеджера» (Тарасенко В.С., 2021 р.), «Захист соціальних прав менеджера» (Бориченко К.В., 2021 р.).

Науковці кафедри беруть активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях та розглядають дуже актуальні питання протягом всього часу існування кафедри. За останні 5 років це:

«Колективні трудові права працівників у системі трудових прав» (Г.І. Чанишева, Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє», 2017 р.),

«Decent work is safe work» (І.В. Лагутіна, VІ Всеукраїнська науково-практична конференція: Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення, 2017 р.),

«Види соціального захисту населення» (В.С. Тарасенко, VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення», 2017 р.),

«Overcoming undeclared work as one of the fields of work of the state service of Ukraine on labour» (І.В. Лагутіна, VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна університетська правова освіта і наук», 2018 р.),

«Громадські роботи як форма соціальної підтримки безробітних» (О.А. Трюхан, ІХ Міжнародна конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Правове забезпечення соціальної сфери», 2018 р.),

«Право на пенсійне забезпечення окремих категорій осіб» (В.С. Тарасенко, Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Правове забезпечення соціальної сфери», 2019 р.),

«Правове регулювання надання медичної допомоги українцям за кордоном» (О.В. Корнілова, Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення, 2019 р.),

«Проблемні питання охорони лікарської таємниці» (О.С. Щукін, науково-практична заочна конференція «Правова система України в умовах новітніх викликів міжнародного порядку», 2020 р.),

«Проблемні питання призначення допомоги по безробіттю на період карантину» (О.С. Щукін, «Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового розвитку в Україні», VIII Всеукраїнська науково-практична конференція, 2020р.),

«Місце громадського контролю у механізмі охорони права на соціальний захист» (К.В. Бориченко, Міжнародна науково-практична конференція «Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи», 2020 р.),

«International standards on non-state social security» (А.О. Гудзь, ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Правове забезпечення соціальної сфери», 2020р.),

«Трудовий договір з дистанційним працівником: сучасний стан законодавства» (М.І. Наньєва, Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення», 2020 р.),

«Суб’єкти та об’єкти соціальної політики» (Г.І. Чанишева, «Аграрне, земельне екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні» всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція, 2021 р.),

«Функціонування колективного трудового права в умовах інтеграційного розвитку України» (Г.І. Чанишева, Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми публічного та приватного права, присвяченій 92-річчю від дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, заслуженого діяча науки і техніки України, д.ю.н., професора О.І. Процевського, 2021 р.),

«Колективні трудові права за Європейською соціальною хартією (переглянутою)» (Г.І. Чанишева, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації (до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої)», 2021 р.),

«Соціальні права в актах Ради Європи» (О.В. Пожарова, “International scientific and practical conference European potential for the development of legal science legislation and law enforcement practice”: conference proceedings, 2021 р.),

«Правове регулювання охорони праці: проблемні питання» (О.В. Пожарова, «Наука та суспільне життя  України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30 - річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України)» Міжнародна науково-практична конференція, 2021 р.),

«Медико-соціальна експертиза: правовий аспект» (О.А. Трюхан, «Сучасний вимір держави і права» Міжнародна науково-практична конференція, 2021 р.),

«Особливості складання та механізм виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю» (О.А. Трюхан, «Наука та суспільне життя  України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30 - річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України)» Міжнародна науково-практична конференція, 2021 р.),

«Окремі аспекти соціального захисту медичних працівників в умовах боротьби з COVID-19» (В.С. Тарасенко, «Аграрне, земельне екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні» всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція, 2021 р.),

«Щодо права працівників, які мають дітей на додаткову соціальну відпустку» (В.С. Тарасенко, «Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції» ХІ Міжнародна науково-практична конференція, 2021 р.),

«Сучасний підхід до визначення системи соціального захисту України» (А.О. Гудзь, «Аграрне, земельне екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні» всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція, 2021 р.),

«Types of non-state social security under the legislation of Ukraine» (Hudz A., «Правове забезпечення соціальної сфери» XІІ Міжнародна наукова конференція, 2021 р.),

«Щодо стабільності нормативного забезпечення права осіб, звільнених з військової служби, на перерахунок пенсій» (К.В. Бориченко, «Аграрне, земельне екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні» всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція, 2021 р.),

«Щодо повноважень Кабінету Міністрів України на встановлення (зміну) умов соціального захисту окремих категорій осіб» (К.В. Бориченко, «Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення» ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція, 2021 р.),

«Співвідношення понять «дистанційна робота» і «надомна робота»» (М.І. Наньєва, «Наука та суспільне життя  України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30 - річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України)» Міжнародна науково-практична конференція, 2021 р.),

«Страхування від безробіття: досвід Німеччини» (М.І. Наньєва, «Правове забезпечення соціальної сфери» XІІ Міжнародна наукова конференція, 2021 р.),

«Актуальні питання регулювання праці медичних працівників у період боротьби з пандемією COVID-19» (М.І. Наньєва, «Наука та суспільне життя  України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30 - річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України)» Міжнародна науково-практична конференція, 2021 р.),

«Щодо визначення поняття паліативної медичної допомоги» (О.В. Корнілова, «Наука та суспільне життя  України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30 - річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України)» Міжнародна науково-практична конференція, 2021 р.),

«Щодо надання паліативної допомоги дітям» (О.В. Корнілова, «Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення» ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція, 2021 р.),

«Unified contribution for compulsory state social insurance: general principles of calculation and payment» (Lagutina I., «Наука та суспільне життя  України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30 - річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України)» Міжнародна науково-практична конференція, 2021 р.),

«Нормативне закріплення принципів соціального діалогу в основних міжнародно-правових актах» (В.В. Яцишин, «Наука та суспільне життя  України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30 - річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України)» Міжнародна науково-практична конференція, 2021 р.),

«Право на зайнятість у системі трудових прав» (А.О. Кіліміченко, Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) Міжнародна науково-практична конференція, 2022 р.),

«Реалізація права на зайнятість та його гарантій в умовах воєнного стану» (А.О. Кіліміченко, Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, 2022 р.) та інші.