Наукова
та навчально-методична робота

 

На базі кафедри існує наукова школа досліджень паритетної демократії та гендерної рівності (керівник – доктор історичних наук, професор, академік УАПН Кормич Л.І.). Майже всі викладачі кафедри є вихованцями цієї школи.

Також, на базі кафедри з моменту її створення діяла спеціалізована вчена рада Д 41.086.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата політичних наук за спеціальностями 23.00.02 – політичні інститути та процеси, 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. До діяльності ради залучаються провідні спеціалісти відповідного профілю із всіх регіонів України, що розширює наукові контакти випускової кафедри, сприяє підвищенню рівня наукової роботи колективу. Голова ради – професор Л.І. Кормич, заступник голови – професор К.М. Вітман, вчений секретар – доцент А.В. Пехник.

За період з 1997-2020 рр. в раді захищено більше 200 докторських і кандидатських дисертацій докторантами, аспірантами, здобувачами кафедри політичних теорій НУ «ОЮА» та інших ЗВО Одеси, Києва, Херсона, Миколаєва, Харкова, Львова та інших міст. Тематика захищених дисертацій охоплює найважливіші політологічні та правові проблеми сучасної України та системи міжнародних відносин. Сьогодні колишні здобувачі та аспіранти кафедри – це викладачі вищих навчальних закладів, депутати, керівники державних та громадських установ.

Протягом останніх років отримали наукові ступені доктора та кандидата наук та вчені звання всі співробітники кафедри.

Вченими кафедри активно аналізуються останні наукові досягнення, готуються відгуки на докторські та кандидатські дисертації, на автореферати дисертацій. Зокрема тільки за останні п'ять років було підготовлено понад 100 відгуків. Даються рецензії на монографії та підручники.

З моменту створення кафедри, викладачами виконано 9 наукових комплексних тем, з яких 7 – фундаментальних та прикладних наукових тем за рахунок держбюджету. Зокрема за останні роки виконувались держбюджетні наукові теми «Трансформація українського суспільства до паритетної демократії: історичний досвід, проблеми, шляхи вирішення» (2007 – 2010 рр., номер державної реєстрації – 0304U002008) та «Особливості впровадження теоретичної моделі паритетної демократії у виборчому процесі України» (2011 – 2012 рр., номер державної реєстрації – 0111U000670). Кафедра виконує також комплексні наукові теми в межах напрямку наукових досліджень НУ «ОЮА» «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» (номер державної реєстрації – 011U000671). В тому числі викладачі кафедри здійснювали наукові дослідження за темами «Політико-правове забезпечення розвитку України в сучасному цивілізаційному просторі», «Політико-правові та соціальні аспекти демократичного транзиту України», «Правове та соціальне життя України у людино центристському вимірі в цифрову еру».

Викладачами кафедри було опубліковано понад 30 монографічних досліджень з актуальних соціально-політичних проблем сучасності та понад 2000 наукових статей. Результати наукових розробок викладачі кафедри публікують збірнику наукових праць «Актуальні проблеми політики», який був започаткований в 1997 р. як фаховий з політичних та юридичних наук. Головою редакційної колегії збірника є академік НАПрН С.В. Ківалов, головним редактором – професор Л.І. Кормич, відповідальним редактором – професор М.А. Польовий. На сьогоднішній день видано вже 56 випусків збірника та продовжується активна робота з підготовки наступних.

Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових заходах в Україні та за кордоном. Щорічно вчені кафедри беруть участь у більш ніж 50 наукових заходах, більшість з яких складають міжнародні науково-практичні та науково-теоретичні конференції. Щорічно кафедра організовує та проводить 3-4 конференції, симпозіуми, круглі столи з актуальних проблем соціально-політичного життя. Доповіді конференцій публікуються.

Колектив кафедри постійно співпрацює з учбовими закладами та установами України, що дозволяє розширити діапазон наукових пошуків та поглибити співробітництво з різними науковими установами. Традиційним є співробітництво кафедри з кафедрами суспільних дисциплін Одеського національного політехнічного університету, Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України, Одеської державної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет» ім. К.Д.Ушинського у проведенні спільних досліджень в рамках науково-дослідної роботи.

Кафедра підтримує тісні наукові та професійні зв’язки з Київським національним університетом ім. Т.Шевченка, Львівським національним університетом ім. І.Франка, Харківським національним університетом, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г Сковороди, Дніпропетровським національним університетом ім.. О. Гончара, Донецьким національним університетом (м. Вінниця), Київським державним педагогічним університетом ім. М.Драгоманова, Одеським державним економічним університетом, Східноукраїнським національним університетом імені В.Даля. Це і робота в спецрадах, і спільні наукові заходи та публікації.

Активна наукова робота кафедри знайшла своє вираження в монографіях, підручниках та навчально-методичних посібниках, виданих викладачами.

Монографії:

Кормич Л.І. Польовий М.А. Світовий політичний процес: глобальний та національний вимір. Одеса: Фенікс, 2017. 240 с.

Democratic transit in terms of security and development: Ukrainian and foreign experience : collective monograph / ed. by L.I. Kormych. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019 – 296 p. Pres is an international publishing house which according to the classification of Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE) [isn: 3943, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701; prefixMetCode: 978966397]. Official website –www.sense.nl

Підручники та навчально-методичні посібники

Кольцов В.М Механізми регіональної політики: Навчально-методичний посібник. Одеса: Фенікс, 2016. 76 с.

Кольцов В.М.Державна політики щодо сім’ї та молоді: Навчально- методичний посібник. Одеса: Фенікс, 2016. 69 с.

Сушко А.І., Краснопольська Т.М. Культурологія : навч.-метод. посібник Одеса : Фенікс, 2018. 34 с.

Сушко А.І., Краснопольська Т.М. Історія української культури : навч.-метод. посібник Одеса : Фенікс, 2018. 62 с.

Завгородня Ю.В., Вайєр А.М. Теорія політичного конфлікту. Одеса: Фенікс, 2019. 38 с.

Кройтор А.В., Вайєр А.М. Інноваційні політичні технології. Одеса: Фенікс, 2019. 38 с.

Кормич Л. І., Краснопольська Т. М. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека. Одеса : Фенікс, 2020 60 с.

Кормич Л. І., Краснопольська Т. М. Національна безпека в глобалізаційних умовах : навчально-методичний посібник Одеса : Фенікс, 2020 76 с.

Кормич Л. І., Краснопольська Т. М. Тектоніка сучасної демократії: навчально-методичний посібник Одеса : Фенікс, 2021. 72 с.

Кормич Л. І., Краснопольська Т. М.. Специфіка політичного розвитку України в світлі євроінтеграційних процесів : навчально-методичний посібник Одеса : Фенікс, 2021. 98 С.

Вітман К. М., Завгородня Ю. В. Сучасні тенденції етнополітичних процесів: навчально-методичний посібник Одеса : Фенікс,2021. 61 с.