Наукова
та навчально-методична робота

 

На базі кафедри існує наукова школа досліджень паритетної демократії та гендерної рівності (керівник – доктор історичних наук, професор, академік УАПН Кормич Л.І.). Майже всі викладачі кафедри є вихованцями цієї школи.

Також, на базі кафедри з моменту її створення діяла спеціалізована вчена рада Д 41.086.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата політичних наук за спеціальностями 23.00.02 – політичні інститути та процеси, 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. До діяльності ради залучаються провідні спеціалісти відповідного профілю із всіх регіонів України, що розширює наукові контакти випускової кафедри, сприяє підвищенню рівня наукової роботи колективу. Голова ради – професор Л.І. Кормич, заступник голови – професор К.М. Вітман, вчений секретар – доцент А.В. Пехник.

За період з 1997-2015 рр. в раді захищено більше 200 докторських і кандидатських дисертацій докторантами, аспірантами, здобувачами кафедри політичних теорій НУ «ОЮА» та інших вузів Одеси, Києва, Херсона, Миколаєва, Харкова, Львова та інших міст. Тематика захищених дисертацій охоплює найважливіші політологічні та правові проблеми сучасної України та системи міжнародних відносин. Сьогодні колишні здобувачі та аспіранти кафедри – це викладачі вищих навчальних закладів, депутати, керівники державних та громадських установ.

Протягом останніх років отримали наукові ступені доктора та кандидата наук та вчені звання всі співробітники кафедри.

Вченими кафедри активно аналізуються останні наукові досягнення, готуються відгуки на докторські та кандидатські дисертації, на автореферати дисертацій. Зокрема тільки за останні п'ять років було підготовлено понад 100 відгуків. Даються рецензії на монографії та підручники.

З моменту створення кафедри, викладачами виконано 7 фундаментальних та прикладних наукових тем за рахунок держбюджету. Зокрема за останні роки виконувались держбюджетні наукові теми «Трансформація українського суспільства до паритетної демократії: історичний досвід, проблеми, шляхи вирішення» (2007 – 2010 рр., номер державної реєстрації – 0304U002008) та «Особливості впровадження теоретичної моделі паритетної демократії у виборчому процесі України» (2011 – 2012 рр., номер державної реєстрації – 0111U000670). Кафедра виконує також комплексні наукові теми в межах напрямку наукових досліджень НУ «ОЮА» «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» (номер державної реєстрації – 011U000671). В тому числі викладачі кафедри здійснювали наукові дослідження за темою «Політико-правове та соціологічне забезпечення розвитку України в сучасному цивілізаційному просторі».

Викладачами кафедри було опубліковано понад 30 монографічних досліджень з актуальних соціально-політичних проблем сучасності та понад 2000 наукових статей. Результати наукових розробок викладачі кафедри публікують збірнику наукових праць «Актуальні проблеми політики», який був започаткований в 1997 р. як фаховий з політичних та юридичних наук. Головою редакційної колегії збірника є академік НАПрН С.В. Ківалов, головним редактором – професор Л.І. Кормич, відповідальним редактором – професор М.А. Польовий. На сьогоднішній день видано вже 56 випусків збірника та продовжується активна робота з підготовки наступних.

Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових заходах в Україні та за кордоном. Щорічно вчені кафедри беруть участь у більш ніж 50 наукових заходах, більшість з яких складають міжнародні науково-практичні та науково-теоретичні конференції. Щорічно кафедра організовує та проводить 3-4 конференції, симпозіуми, круглі столи з актуальних проблем соціально-політичного життя. Доповіді конференцій публікуються.

Колектив кафедри постійно співпрацює з учбовими закладами та установами України, що дозволяє розширити діапазон наукових пошуків та поглибити співробітництво з різними науковими установами. Традиційним є співробітництво кафедри з кафедрами суспільних дисциплін Одеського національного політехнічного університету, Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України, Одеської державної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет» ім. К.Д.Ушинського у проведенні спільних досліджень в рамках науково-дослідної роботи.

Кафедра підтримує тісні наукові та професійні зв’язки з Київським національним університетом ім. Т.Шевченка, Львівським національним університетом ім. І.Франка, Харківським національним університетом, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г Сковороди, Дніпропетровським національним університетом ім.. О. Гончара, Донецьким національним університетом (м. Вінниця), Київським державним педагогічним університетом ім. М.Драгоманова, Одеським державним економічним університетом, Східноукраїнським національним університетом імені В.Даля. Це і робота в спецрадах, і спільні наукові заходи та публікації.

Активна наукова робота кафедри знайшла своє вираження в монографіях, підручниках та навчально-методичних посібниках, виданих викладачами.

Монографії:

Кормич Л.І. Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні: монографія за загальною редакцією Н.М. Оніщенко, Н.М Пархоменко / Л.І. Кормич — К.: Юридична думка, 2010. — 353 с.

Кормич Л.И. Межнациональное согласие - основа преодоления экстремизма и терроризма, утверждение правового государства: монография под редакцией А.И. Комаровой / Л.И. Кормич — М., 2012. — Т.4. — 580 с.

Вітман К.М. Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні: Монографія / Кресіна І.О., Коваленко А.А., Лойко Л.І., Стойко О.М., Явір В.А., Вітман К.М., Кіссе А.І., Асланов С.А., Грицяк Д.І., Голденштейн К.О. / За ред. І.О. Кресіної. - К.:, 2011. - 400 с. (у співавторстві)

Вітман К.М. Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід : монографія / Кресіна І.О., Береза А.В., Вітман К.М., Дівак В.В., Їжа М.М., Коваленко А.А., Кучабський О.Г., Лайко Л.І., Матвєнко А.С., Перегуда Є.В., Стойко О.М., Явір В.А. ; за ред Кресіної І.О. – К. : Логос, 2012. – 400 с. (у співавторстві)

Вітман К.М. Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України : монографія / Кресіна І.О. (керівн авт. кол.) ; Береза А.В., Вітман К.М., Грицяк Д.І., Коваленко А.А., Кукуруз О.В., Лайко Л.І., Матвієнко А.С., Олещенко В.І., Панкурич Л.А., Стойко О.М., Ходаківський М.Д., Явір В.А. ; за ред І.О. Кресіної. – К. : Логос, 2013. – 296 с. (у співавторстві).

Польовий М.А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання: монографія / М.А. Польовий. – Одеса : Фенікс, 2011. – 288 с.

Підручники та навчально-методичні посібники:

Кормич Л. І. Культурологія. Історія і теорія світової культури ХХ століття : навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2007. – 304 с. (У співавторстві з Багацьким В.В.)

Кормич Л. І. Історія України : підручник / В. В. Багацький, Л.І . Кормич. – 3-тє вид. (затверджено МОН України). – К. : Алерта, 2010. – 412 с. (У співавторстві з Багацьким В.В.).

Кормич Л. І. Політологічне забезпечення державної служби : метод. посіб. / Л. І. Кормич. – Одеса : «Латстар», 2011. – 24 с.

Кормич Л.І. Політологія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів. Затверджено МОН молодьспорту України під ред.. І.М. Коваля / Л.І. Кормич — Харків: Фоліо, 2012. — 414с.

Кормич Л. І. Паритетна демократія : навчально-методичний посібник / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська. – Одеса, Фенікс, 2015. – 96 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Кормич Л. І. Політичні стратегії сучасної України : навчально-методичний посібник / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська. – Одеса, Фенікс, 2015. – 104 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Кормич Л.І. Світовий політичний процес: глобальний та національний вимір: навчальний посібник /Л.І. Кормич, М.А. Польовий. – Одеса: Фенікс, 2017. – 240 с.

Польовий М.А. Методологія політичних досліджень : курс лекцій / М.А. Польовий. – Одеса : Фенікс, 2013. – 224 с.

Квалификационная работа юриста: методика написания и защиты / Т.С.Кивалова, Т.Р.Короткий, Н.А.Полевой. – Одесса: Фенікс, 2010. – 312 с.

Кваліфікаційна робота юриста: методика написання та захисту : навч. посіб. / Т. С. Ківалова, Т. Р. Короткий, М. А. Польовий. – Одеса : Фенікс, 2011. – 362 с.

Милосердна І. М. Порівняльна політологія : навчально-методичний посібник / І. М. Милосердна. – Одеса, Фенікс, 2015. – 68 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Милосердна І. М. Геополітика : навчально-методичний посібник / І. М. Милосердна. – Одеса, Фенікс, 2015. – 104 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Краснопольська Т. М. Взаємодія громадянського суспільства та правової держави : навчально-методичний посібник / Т. М. Краснопольська. – Одеса, Фенікс, 2015. – 88 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Полухіна А.В., Польовий М.А. Політико-культурний та політико-економічний експансіонізм у світовому політичному процесі : навчально-методичний посібник / М.А. Польовий, А.В. Полухіна – Одеса : Фенікс, 2015. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Кройтор А.В. Теорія прийняття суспільно-політичних рішень (соціологія) : навчально-методичний посібник / А.В. Кройтор – Одеса : Фенікс, 2015. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Кройтор А.В. Теорія прийняття суспільно-політичних рішень (політологія) : навчально-методичний посібник / А.В. Кройтор – Одеса : Фенікс, 2015. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Гаджиєва Д.В. Теорія лобізму та зарубіжний досвід лобіювання (політологія) : навчально-методичний посібник / Д.В. Гаджиєва – Одеса : Фенікс, 2015. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Гаджиєва Д.В. Теорія лобізму та зарубіжний досвід лобіювання (соціологія) : навчально-методичний посібник / Д.В. Гаджиєва – Одеса : Фенікс, 2015. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Гаджиєва Д.В. Міжнародні організації в сучасній світовій політиці : навчально-методичний посібник / Д.В. Гаджиєва – Одеса : Фенікс, 2015. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Вітман К.М., Дишлевий І.О. Соціальне програмування (політологія): навчально-методичний посібник / І.О. Дишлевий – Одеса : Фенікс, 2015. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Вітман К.М., Дишлевий І.О. Соціальне програмування (соціологія): навчально-методичний посібник / І.О. Дишлевий – Одеса : Фенікс, 2015. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Милосердна І. М. Політична глобалістика : навчально-методичний посібник / І. М. Милосердна. – Одеса, Фенікс, 2015. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Завгородня Ю.В. Переговорний процес: теорія та практика (політологія): навчально-методичний посібник / Ю.В. Завгородня – Одеса : Фенікс, 2015. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Завгородня Ю.В. Переговорний процес: теорія та практика (соціологія) : навчально-методичний посібник / Ю.В. Завгородня – Одеса : Фенікс, 2015. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Кольцов В.М. Механізми регіональної політики: навчально-методичний посібник/ В.М. Кольцов – Одеса: Атлант,2016. – 76 с.

Кольцов В.М. Державна політика щодо сім`ї  та молоді: навчально-методичний посібник/ В.М. Кольцов – Одеса: Атлант,2016. – 67 с.