НОВИНИ
УНІВЕРСИТЕТУ

 

Верховною Радою України 12.11.2019 року прийнято за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері

вищої освіти», яким забороняється створення і функціонування територіально відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів в Києві, Харкові, Львові , Дніпрі та Одесі. Підрозділи, що функціонують на день набрання чинності цим Законом в зазначених містах, повинні бути реорганізовані або припинені до 1 липня 2021 рішенням вищих навчальних закладів або їх засновників.

Такі необґрунтовані і нічим не виправдані норми викликали обурення представників вищих навчальних закладів та студентів, оскільки обмежують право на вибір навчального закладу і місце навчання, що є грубим порушенням конституційного права на освіту, закріпленого ст. 53 Конституції України.

Крім того, такі зміни обмежують право студентів на вибір місця і заклади навчання, що є неприпустимим в жодній європейській країні. Крім того, це є прямим обмеженням основного принципу фінансування навчальних закладів, який впроваджується МОН, «гроші йдуть за студентом», оскільки штучно встановлюються заборони на вибір студентом навчального закладу.

Заборона на створення територіально відокремлених структурних підрозділів суперечить основному принципу діяльності вищих навчальних закладів - задоволенню потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання. З огляду на сучасні економічні умови, вартість проживання, обмеження стипендіального фонду для багатьох студентів переїзд на навчання в інше місто є фінансово неможливим. У зв'язку з чим в країні повинні вживати заходи, спрямовані на забезпечення доступності вищої освіти, тоді як заборона діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів навпаки спрямована на обмеження права на вибір установи вищої освіти в залежності від його діяльності.

На черговому засіданні члени Ради ректорів установ вищої освіти Одеського регіону було прийнято рішення звернутися з відкритим листом до керівництва країни з проханням захистити вищі навчальні заклади від знищення.

В Україні ринок освітніх послуг перенасичений вишами, багато з яких не відповідають ліцензійним умовам, не мають належної матеріальної бази і якісного професорсько-викладацького складу, що належить контингенту претендентів освіти. Структурні підрозділи, в яких навчаються 20-30 студентів, освітній процес передбачає тільки заочну форму навчання, а студенти набираються за рахунок необґрунтовано заниженої вартості навчання, тільки створюють негативний імідж освітньої сфери і не забезпечують підготовку високопрофесійних фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці. Випускники таких навчальних закладів не можуть працевлаштуватися за фахом, що ставить під сумнів доцільність функціонування таких навчальних закладів. У зв'язку з цим основна увага повинна приділятися якості надання освітніх послуг і умов, в яких навчаються і живуть здобувачі освіти. Моніторинг якості освітніх послуг, результати акредитації освітніх програм, активна наукова діяльність, кількість претендентів, які навчаються за денною формою, повинні виступати ключовими показниками діяльності університетів. Саме за такими критеріями має прийматися рішення про надання дозволу або заборони надання освітніх послуг як навчальними закладами, так і їх територіально відокремленими структурними підрозділами.

Особливо це стосується Києва, який є духовним, історичним, науково-освітнім центром України. Представництво в столиці потужних вищих навчальних закладів нашої країни має сприяти розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки, реалізації програм академічної мобільності, гарантованому працевлаштуванню випускників. Зосередження центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, міжнародних організацій, установ створює умови для налагодження співпраці з навчальними закладами, впровадження і комерціалізації наукових розробок.

Передбачена проектом Закону №2299 заборона створення і функціонування територіально відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі ґрунтується тільки на місці розташування таких підрозділів, з чим категорично не можна погодитися. Така заборона не повинна поширюватися на територіально відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів, які мають розвинену матеріально-технічну базу, потужний професорсько-викладацький склад і контингент претендентів освіти не менше 700 осіб, що навчаються на очній (денній) формі.

У зв'язку з викладеним, рядом народних депутатів було внесено декілька поправок до проекту Закону №2299 в частині встановлення кількісного критерію, як умови діяльності відокремлених підрозділів навчальних закладів, згідно якого передбачається створення і функціонування територіально відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі, де чисельність претендентів освіти, які навчаються на очній (денній) формі, становить менше 700 осіб.

Більш того, механізми розподілу державного замовлення між вищими навчальними закладами, що застосовуються в останні роки, не відповідає інтересам розвитку людського капіталу в країні, оскільки не враховує регіональні потреби, побажання абітурієнтів, можливості навчальних закладів з надання освітніх послуг, і провідні вищі навчальні заклади залишаються без набору студентів, а країна без кваліфікованих фахівців.

Вступники з числа іноземних громадян та осіб без громадянства, іноземні абітурієнти під час вступу до установ вищої освіти України знаходяться у більш сприятливому становищі в порівнянні з вступниками - громадянами України. Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених МОН України, для іноземців та осіб без громадянства не передбачено зовнішнього незалежного оцінювання. Закордонні українці, статус яких засвідчено відповідним посвідченням (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватися на навчання за державним замовленням у межах встановлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому відповідно до Умов прийому на навчання у вищих навчальних закладах України.

Незрозуміло за якою системою буде здійснюватися державне фінансування вищих навчальних закладів вже через місяць, в 2020 році.

Установи вищої освіти Одеського регіону сподівалися, що оновлений склад Верховної Ради України спільно з освітньою громадськістю організовує широке і глибоке обговорення наслідків реформування вищої освіти за останні п'ять років і з урахуванням цього визначить стратегію його розвитку на наступні роки.

Але замість цього Верховною Радою України 12.11.2019 року прийнято за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», який був зареєстрований лише 30.10.2019р. Одночасно було прийнято рішення про скорочений термін підготовки проекту до другого читання, що, всупереч загальноєвропейській практиці, робить практично неможливим участь у розробці законопроекту органів громадського самоврядування в сфері вищої освіти та науки.

У той же час представники Одеських вищих навчальних закладів стверджують, що цей законопроект несе істотні загрози стабільності діяльності вищих навчальних закладів і може привести до грубого порушення прав та інтересів здобувачів вищої освіти в зв'язку з наступним.

Згідно з проектом Закону нівелюється статус національного, оскільки відсутні чіткі критерії його надання, а також скасовані переваги, які надавалися установам вищої освіти з таким статусом.

Негативно вплине на розвиток науки ускладнення створення дослідницьких університетів в зв'язку з встановленням нових вимог до установ вищої освіти, які можуть отримати такий статус. Зараз вищі навчальні заклади лише вперше починають проходити акредитацію освітніх програм в Національному агентстві якості освіти. Інституційна акредитація на етапі впровадження. Державна атестація наукової діяльності офіційно припинена. Пропоновані в проекті вимоги унеможливлять створення потужними вузами дослідницьких університетів, оскільки розроблені на сучасному етапі критерії атестації наукової діяльності вищих навчальних закладів не враховують особливості проведення наукових досліджень у соціальній та гуманітарній сферах, в результаті чого знаходиться під питанням можливість отримання ними найвищої позиції за результатами проходження державної атестації.

Грубим порушенням прав студентів є запропонована вимога про наявність сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання в разі переходу здобувачів освіти на іншу спеціальність або в іншу установу. Це призведе до неможливості вибирати іншу спеціальність у відповідності з інтересами студента, змін кон'юнктури на ринку праці, оскільки програми ЗНО постійно змінюються, а предмети, які є обов'язковими при вступі, не завжди є профільними і дійсно зможуть підтвердити володіння знаннями з обраної спеціалізації.

Все це викликає занепокоєння і не дозволяє реалізовувати проголошені чинним законодавством засади автономії вищих навчальних закладів і права студентів на власну індивідуальну освітню траєкторію. Є й інші запропоновані в законопроекті зміни, які вимагають широкого експертного обговорення.

З огляду на зазначене, Рада ректорів установ вищої освіти Одеського регіону порахувала неприпустимим прийняття проекту Закону №2299 у запропонованій редакції, який створює загрозу порушення права мільйонів вітчизняних здобувачів освіти, який перешкоджає їх росту і професійному становленню в Україні і одноголосно проголосувала за відкрите звернення до керівництва країни з проханням захистити вищі навчальні заклади від знищення.