ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСТЕТУ

 

Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 166 від 19 лютого 2015 року

Деякі питання оприлюднення інформації
про діяльність вищих навчальних закладів

Відповідно до підпункту 3 частини другої статті 16, пункту 4 частини третьої статті 32, частини першої статті 79 Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про доступ до публічної. інформації", Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Бюджетного кодексу України, а також з метою забезпечення відкритості та прозорості прийняття рішень керівниками вищих навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1. Керівникам вищих навчальних закладів до 1 березня цього року забезпечити:

1) оприлюднення (розміщення) на офіційних веб-сайтах навчальних закладів (а також на інформаційних стендах навчальних закладів, у засобах масової інформації та в будь-який інший спосіб) інформацію про процедури та результати прийняття рішень під час здійснення навчально-виховного процесу у сфері вищої освіти, крім інформації з обмеженим доступом, перелік якої встановлений Законом України "Про Доступ до публічної інформації";

2) розміщення інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів відповідно до вимог Закону України "Про вищу освіту", а саме:

 • статут;
 • положення про будь-які колегіальні органи та їх персональний склад, що діють у вищих навчальних закладах, зокрема Положення про вчену раду, Положення про наглядову раду, а також положення про структурні Підрозділи вищого навчального закладу, тощо;
 • документи вищого навчального закладу, пов’язані із організацією освітнього процесу;
 • правила прийому до вищого навчального закладу на поточний рік та зміни до них;
 • склад керівних органів вищого навчального закладу;
 • перелік вакантних посад у вищих навчальних закладах, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах;
 • кошторис вищого навчального закладу на поточний рік та всі зміни до нього;
 • у річний, у тому числі фінансовий звіт про діяльність вищого навчального закладу з урахуванням інформації про надходження та використання коштів;
 • інформація про використання бюджетних коштів у' розрізі програм;
 • штатний розпис на поточний рік (у тому числі зведений);
 • інформація щодо проведення тендерних процедур (річний план закупівель на поточний рік, а також відомості, що подаються до Міністерства економічного. розвитку i торгівлі для оприлюднення в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель");
 • розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг;
 • результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу (у тому числі положення про його проведення);
 • інша інформація про процедури та результати прийняття рішень під час провадження діяльності у сфері вищої освіти вищими навчальними закладами, що потребує оприлюднення (розміщення) в порядку встановленому законодавством;

3) систематичне оновлення та підтримання в актуальному стані інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів;

4) оприлюднення на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів протягом 3 днів інформації, визначеної підпунктом 2 пункту 1 цього наказу, після направлення ії до Міністерства освіти і науки відповідно до бюджетного законодавства.

2. Рекомендувати керівникам вищих навчальних закладів щорічно протягом 30 днів з дня подання за місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", оприлюднювати їх на офіційних веб-сайтах вищих навальних закладів на строк не менше одного року.

3. Керівниками вищих навчальних закладів до 1 березня цього року поінформувати Міністерство освіти і науки про стан виконання цього наказу шляхом електронного повідомлення, направленого на електронну адресу: i_sovsun@mon.gov.ua, з посиланням на місце розміщення інформації в мережі Інтернет, визначеної підпунктом 2 пункту 1 цього наказу.

4. Взяти до відома, що невиконання або неналежне виконання вимог цього наказу, тягне за собою відповідальність, передбачену умовами контрактів, укладеними з керівниками вищих навчальних закладів.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Тимчасово виконуюча Міністра І. Р. Совсун