Наукова
та навчально-методична робота

 

На теперішній час, кафедра кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного Університету «Одеська юридична академія» виконує план науково-дослідної роботи «Сучасний стан та перспективи нормативної регламентації, теорії та практики здійснення кримінально-процесуальної, оперативно-розшукової та детективної діяльності при досягненні завдань кримінального провадження».

Кафедра кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності НУ «ОЮА» робить вагомий внесок у розвиток вітчизняної кримінальної процесуальної доктрини, теорії оперативно-розшукової діяльності, кримінології та кримінально-виконавчого права. Викладачі кафедри активно беруть участь у підготовці монографій, науково-практичних коментарів, підручників, навчальних посібників, серед яких, зокрема:

Науково-практичні коментарі Кримінального процесуального кодексу України:

Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково–практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Х.: Одіссей, 2013. 1104 с.

Уголовный процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв. ред.: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. Х.: Одиссей, 2013. 1184 с.

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / За ред. С.В. Ківалова та С.І. Кравченко. Одеса: Фенікс, 2020. 924 с.

Монографії, підготовлені викладачами кафедри:

Аленин Ю.П. Процессуальные особенности производства следственных действий. Одесса: Центрально-Украинское издательство. 2002, 264 с.

Смирнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. Одеса: Фенікс, 2006. 242 с.

Аркуша Л.І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування : монографія. Одеса : Юридична література, 2010.  376 с.

Підгородинська А.В. Використання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів у кримінальному процесі України: монографія. Одеса: “Юридична література”, 2013. 184 с.

Аркуша Л. І., Смоков С. М., Тацієнко В. В., Шелехов А. О. Основи виявлення та розслідування податкових злочинів, вчинених у сфері будівельної діяльності : монографія.  Одеса : ОДУВС, 2014 (т). 162 с. (підрозділи 3.1, 3.2 ). с. 106-151

Торбас О.О. Форми закінчення досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України: монографія. Одеса: Юридична література, 2015. 168 с.

Одесская школа права. Введение в украинское право / С. В. Кивалов, Н. В. Анищук, Т. А. Остапенко и др. ; под общ. ред. С. В. Кивалова ; отв. ред. М. В. Афанасьева ; сост. Ю. Д. Батан ; МОН Украины, НУ ОЮА. 3-е изд., перераб. и доп. Одесса : Юридична література, 2016. 504 с.

Arkusha L. I. General provisions of methodics of detection and investigation of organized criminal activity. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. p. 24-41 (1,2 д.а.) (336 p.)

Arkusha L. I., Chipko N. V.  General provisions of methodics of detection and investigation of organized criminal activity. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. p. 41-57 (0,7 д.а.) p. 41-50 N. V. Chipko (0,4 д.а.) ; p. 50-57 L. I. Arkusha (0,3 д.а.) (336 p.)

Аркуша Л.І. Особливості виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів: монографія / за ред. В,В. Тіщенко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 430 с. (С. 212-233).

Аркуша Л.І.,  Немно Ю.М. Криміналістичний аналіз рейдерських захоплень підприємств. Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів: монографія / за ред. В.В. Тіщенко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 430 с. (С. 392-410)

Аркуша Л.І. Поняття та особливості використання негласних слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року : ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відповід. за вип. І.В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 1148 с. (С. 680-702).

Аленін Ю.П. Напрями удосконалення законодавства з метою підвищення ефективності діяльності органів досудового розслідування. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / за заг. ред. Ю. П. Аленіна ; відпов. за вип. І. В. Гловюк. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 656-679.

Волошина В.К., Немчинов Є.С. Деякі питання щодо порядку обчислення та продовження строків досудового розслідування. В кн.: Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відп. за вип. І.В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С.730-753 URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9497/Kol_monogr_CPC2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Волошина В.К., Ковальов А.Г. Реалізація права на професійну правничу допомогу у кримінальному провадженні. В кн.: Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відп. за вип. І.В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 236-261. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9497/Kol_monogr_CPC2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Мурзановська А.В. Кримінально-процесуальна відповідальність за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 192 с.

Мурзановська А.В. Теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження сутності, значення та тенденцій розвитку кримінально-процесуальної відповідальності. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відп. за вип. І.В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 520-550. URL:http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9497/Kol_monogr_CPC2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Мурзановська А.В. Основні тенденції розвитку науки кримінального процесу в Україні в сучасних умовах. Legal science and education in Ukraine and EU countries: a paradigm shift: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. 488 p. P. 285-310. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/159 

Підгородинська А.В. Теоретико-правові аспекти визнання вироків судів іноземних держав на території України. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування : колективна монографія / За заг. ред.. Ю.П. Аленіна; відпов.за вип.. І.В. Гловюк.  Одеса : Видавничий дім «Гельветика»,2018.  С. 914-936. URL:http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9497/Kol_monogr_CPC2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Завтур В.А. Розгляд та вирішення слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: сучасні проблеми формування судово-контрольного провадження. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відп. за вип. І.В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 574-597. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9559/Zavtur%20monografiya.pdf?sequence=1

Гуртієва Л.М. Види судових рішень суду першої інстанції в кримінальному провадженні України. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відпов. за вип. І.В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. С.888-914.

Лукашкіна Т.В. Деякі проблеми визначення підстав для зупинення досудового розслідування в кримінальному провадженні України. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відпов. за вип. І.В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. С.702-729.

Мудрак І. В. Потерпілий в кримінальному провадженні: щодо забезпечення права на процесуальну комунікацію. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія/ За заг.ред. Ю. П. Аленіна; відп.за вип. І. В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 321-346.

Торбас О.О. Розсуд у кримінальному процесі України: теоретичне обґрунтування та практика реалізації: монографія. Одеса: Юридична література, 2020. 284 с.: граф., табл.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. (том 19). Харків, 2020. 958 с. (с. 70-71; с.73-75 Підгородинська А.В.).

Завтур В.А. Особливості доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею та судом: теорія і практика: монографія / В.А. Завтур. Видавничий дім «Гельветика», 2020. 248 с.

Ракіпова І. В. Щодо «образу потерпілого» у кримінальному процесуальному праві: право на комунікацію. Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: традиції та новації: колективна монографія/ За заг.ред. Н. В. Мішиної. Львів-Торунь: Ліга-Прес. 2021. С. 435-464.

Підручники, навчальні, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації:

Выявление и расследование организованной преступной деятельности при наличии  коррумпированных связей. Навчальн. посібник Одеса: Христианский гуманитарно-экономический университет, 2003. 207 с. 

Расследование тяжких преступлений: научно-практическое пособие / Ю.П. Аленин, Л.И Аркуша, В.В.Тищенко. Х.: Одиссей, 2006. с.256

Кримінально-процесуальне право України: підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. 816 с.

Аrkusha L. Discovery and investigation of legalization of proceeds obtained from organised criminal activity/Larisa I. Arkusha;  English version N.E. Alexeev. Odessa: Feniks, 2012. 428 p.

Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні: навчально-методичний посібник / уклад.: І.В. Гловюк, Т.В. Лукашкіна, М.М. Стоянов, О.В. Малахова. Одеса: Юридична література, 2018. 204с.

Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні : навчально-практичний компендіум / Гловюк І.В., Лукашкіна Т.В., Стоянов М.М., Малахова О.В. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 364 с.

Актуальні проблеми правосуддя у кримінальному провадженні: навчально-методичний посібник / Ю.П. Аленін, В.К. Волошина, І.В. Мудрак, Д.В. Шилін, О.В. Малахова, О.О. Торбас, В.А. Завтур [електронний ресурс] Одеса, 2020. 129 с.

Аленін Ю.П., Аркуша Л.І., Гловюк І.В., Волошина В.К., Малахова О.В., Торбас О.О. /за ред. В.К. Волошиної. Досудове розслідування: навчально-методичний посібник. Одеса, 2020.141с.

Аркуша Л. І., Федчун Н. О, Хижняк Є. С. Кримінально-виконавче право : навч.-метод. посіб. (для студентів факультету адвокатури) Одеса,  2020. 112 с. - DOI: 10.32837/11300.12335 http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1233

Аркуша Л.І. Розслідування організованої злочинної та корупційної діяльності: Навч.-метод. посіб.; за загальн. ред. М.Р. Аракеляна. О.: Фенікс, 2013. 264 с. (Сер.: Навч.-метод. посібники)

Аркуша Л.І. Розслідування організованої злочинної та корупційної діяльності: навч.-метод. посібник; за загальною ред. проф. М.Р. Аракеляна. Одеса: Фенікс, 2015. 192 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»)

Аркуша Л.І., Федчун Н.О., Хижняк Є.С. Кримінологія : навч.-метод. посіб. (для студентів факультету адвокатури). Одеса, 2020. - DOI: 10.32837/11300.12337 http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12337

Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні: навчально-методичний посібник / І.В. Гловюк, М.М. Стоянов, В.А. Завтур. Одеса, 2017. 222 с.

Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні: навчально-практичний компендіум / І.В. Гловюк, М.М. Стоянов, В.А. Завтур. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 420 с.

Гуртієва Л.М., Лукашкіна Т.В. Судові рішення у кримінальному провадженні України: навч.-метод. посібник. Одеса: Фенікс, 2017. 112 с.

Гуртієва Л.М., Лукашкіна Т.В. Теорія доказів у кримінальному судочинстві: навч.-метод. посібник. Одеса: Фенікс, 2016. 80 с.

Державна таємниця у військових прокуратурах: навч.-метод. посіб. для спеціальної (професійної) підготовки прокурорсько-слідчого складу військових прокуратур / П.П. Богуцький, Л.І. Аркуша, Е.А. Плешко, А.О. Шелехов; Військова прокуратура Південного регіону України. Одеса: Фенікс, 2015. 118 с. (розділ 1, 2 – с. 6-25 ).

Державна таємниця: Навч.-метод. посіб. / Л.І. Аркуша, А.Ю.Журавльов, А.О. Шелехов та ін..  О.: Фенікс, 2013. 46 с. (Сер.: Навч.-метод. посібники). (тема 1, 2 - с. 7-22)

Дрьомін В.М., Марчук А.І., Черкасов С.В. Кримінально-виконавче право: навч.-метод. посіб. Одеса:  Фенікс, 2015. 148с

Історія поліції країн світу: навч.-метод. посібник / В.В. Тіщенко, Л.І.Аркуша, Н.В. Чіпко. Одеса : Фенікс, 2015. 176 с. (теми програми 6, 7 - с. 91 – 114)

Криміналістика : навч.-метод. посібник. Вид. четверте, випр. / В. В. Тіщенко, Л. І. Аркуша, В.М. Плахотіна. Одеса : Фенікс, 2013. 338 с. (сер. «Навчально-методичні посібники»). (теми 18, 29, 30, 32, 33 с. 106-116; с. 147-154, с. 154-163; с. 176-189; с. 189-208)

Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенко (Л.І. Аркуша - Розділ 4, глава 30 , параграф 1,2 (с. 448-455 -0,3 д.а. ); глава 34(с. 514-531 – 0,71 д.а.)). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. (556 с.)

Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенко (Л.І. Аркуша - Розділ 4, глава 30 , параграф 1,2 (с. 448-455 -0,3 д.а. ); глава 34(с. 514-531 – 0,71 д.а.)). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. (556 с.)

Кримінальний процес України : навч.-метод. посібник для студентів Юридичного коледжу. 3-е вид., допов. та переробл. / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар, Д.В. Шилін, А.В. Мурзановська. Одеса: Фенікс, 2016. 252 с.

Кримінальний процес: навчальний посібник / колектив авторів [електронне видання]. Одесса, 2020. 669 с. URL: https://bit.ly/33X14My

Кримінально-виконавче право [Текст] : навчально-методичний посібник (для студентів факультету  прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) / В.М. Дрьомін,  А.І. Марчук,  С.В. Черкасов, Ізовіта А.М., Чернишов Г.М., Ілько С.А. Одеса: 2018. – 120 с.

Кримінологія : підручник / За ред. Ю. Нікітіна, С. Денисова, Є. Стрельцова (Федчун Н.О. – розділ 3 (С. 47-60). Харків: Право, 2018. ( 416 с.).

Кримінологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська,  А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О. Федчун, В. Я. Цитряк. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 144с.

Кримінологія. Загальна частина [Текст] : навч.-метод. посіб. / В.М. Дрьомін, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, Н.О. Федчун, Г.М. Чернишов, А.М. Ізовіта, В.Я. Цитряк, О.В. Дикий. – Одеса:. Видавничий дім «Гельветика», 2018. 40 с.

Кримінологія. Особлива частина [Текст]: навч.-метод. посіб. / В.М. Дрьомін, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, Н.О. Федчун, Г.М. Чернишов, А.М. Ізовіта, В.Я. Цитряк, О.В. Дикий. – Одеса:. Видавничий дім «Гельветика», 2018. 72 с.

Лукашкіна Т.В., Гуртієва Л.М. Теорія доказів у кримінальному судочинстві: навч.-метод. посібник. Одеса: Фенікс, 2012. 54 с.

Мельничук Т.В. Кримінологічна безпека економічної діяльності [Текст]  : навч.-метод. посіб. / Т.В. Мельничук – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 96 с.

Мудрак І.В., Подобний О.О. Особливі порядки кримінального провадження: навчально-методичний посібник/ О.О. Подобний, І. В. Мудрак. Одеса: Фенікс, 2018. 236 с.

Науково-аналітичне забезпечення протидії злочинності : навч.-метод. посіб. [Електронний ресурс] / В.М. Дрьомін, Г.М. Чернишов. Одеса, 2020. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12339

Основи ОРД: Навч.-метод. посіб. / Л.І. Аркуша, М.Б. Саакян, А.О. Шелехов та ін.. О.: Фенікс, 2013. 198 с. - (Сер.: Навч.-метод. посібники). (розділ 3, 4 - с. 31-55 (1 д.а.))

Основи слідчої діяльності : навч.-метод. посібник / В. В.Тіщенко, Л. І.Аркуша, В. Ю.Калугін, А. А.Митрофанов, А.І.Супруновский. Одеса : Фенікс, 2015. 250 с. (теми програми 2, 3; с. 27-58)

Оцінка рівня задоволеності громадян якістю функціонування судів міста Одеси та Одеської області: аналітичний звіт / О.П. Ващук, А.М. Ізовіта, А.І. Марчук та ін. Київ: «Гельветика», 2020. – 230с.

Оцінка рівня задоволеності громадян якістю функціонування судів міста Миколаїв та Миколаївської області: аналітичний звіт / О.П. Ващук, А.М. Ізовіта, А.І. Марчук та ін. Київ: «Гельвевтика», 2020. – 164 с.

Пашковський М.І., Підгородинська А.В., Волошина В.К. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні: навчально-методичний посібник. Одеса, 2-е вид., допов. та переробл.Одеса, 2016.140с.

Повноваження слідчого судді: навчально-методичний посібник / І.В. Гловюк, М.М. Стоянов, О.В. Малахова, В.А. Завтур, І.П. Зіньковський. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 220 с.

Протидія відмиванню коштів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, адміністративно-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні засади та система фінансового моніторингу в Україні: підруч. / О.Є. Користін, Л.І. Аркуша, А.С. Беніцький та ін., за ред. О.Є. Користіна. Одеса: Фенікс, 2015. 984 с. (розділ 6 – с. 757-776)

Протидія транснаціональній злочинності : навч.-метод. посіб. / В.М. Дрьомін, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, Н.О. Федчун, Г.М. Чернишов, А.М. Ізовіта, В.Я. Цитряк, О.В. Дикий. Одеса:. Видавничий дім «Гельветика», 2018.  96 с.

Розслідування злочинів, пов’язаних з рейдерським захопленням підприємств: навч.-метод. посіб./ [Аркуша Л.І., Подобний О.О., Шелехов А.О., Артюх О.М., Немно Ю.М.] Одеса: Фенікс, 2015. 150 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники») (тема 4, 5 - с. 47-78).

Смирнов М.І., Гловюк І.В. Кримінальний процес України : навч.-метод. посібник. Одеса: Фенікс, 2008. 652 с.

Смирнов М.І., Гловюк І.В. Нагляд прокурора на досудових стадіях : навч.-метод. посібник. Одеса: Фенікс, 2009. 128 с.

Спеціальна техніка : Навч.-метод. посіб. / Л.І. Аркуша, А.Ю.Журавльов, А.О. Шелехов та ін.. О.: Фенікс, 2013. 132 с.  (Сер.: Навч.-метод. посібники). (тема 1, 2, 3 - с. 6-35 (1,2 д.а.))

Судова бухгалтерія : Навчально-методичний посібник / А. О. Шелехов, Л. І. Аркуша, В. А. Некрасов, Р. В. Мукоїда. 2-ге вид., вип. та перероб. Одеса: Юридична література, 2011. 584 с. (Гриф МОН України № 1/11-11474 від 16.12.10 р.) (підрозділи 7 – с. 242-278, підрозділи 17,18 – с. 469-527).

Судове провадження: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / Аленін Ю.П., Гловюк І.В., Габлей Н.Г., Мудрак І.В., Мурзановська А.В. Одеса, 2020. 147 с. URL: https://bit.ly/2TeK2ax

Тактико-спеціальна підготовка: Навч.-метод. посіб. / Л.І. Аркуша, А.Ю. Журавльов, А.О. Шелехов та ін.. О.: Фенікс, 2013. 96 с. (Сер.: Навч.-метод. посібники). (тема 1,2 - с. 7-18 (0,45 д.а.));

Федчун Н.О. Кримінологія: навч.-метод. посіб. (для студентів соціально-правового факультету [Текст] : Навч.-метод. посіб. / Н.О. Федчун. Одеса, 2020. (Сер.: Навч.-метод. посібники). [Електронний ресурс] - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12338