Наукова
та навчально-методична робота

 

Згідно з планом науково-дослідної роботи, на кафедрі охоплені наступні аспекти:

 • Розробка та написання комплексної науково-дослідної теми кафедри «Проблеми сучасної лінгвістики тексту, лінгводидактики, міжкультурної комунікації»;

 • участь викладачів кафедри у всеукраїнських та міжнародних конференціях;

 • підготовка науково-методичних матеріалів, а саме: доповідей на науково-методичні семінари, статей для публікацій у фахових виданнях, написання монографії з наукової теми кафедри;

 • проведення наукових конференцій серед викладачів профільних кафедр на іноземній мові;

 • організація науково-дослідної роботи студентів шляхом:

  • створення наукових студентських проблемних груп;

  • анотування юридичних джерел;

  • створення міжпредметних мультимедійних презентацій;

  • підготовки студентів до участі в міжнародних конференціях.

 Методична робота кафедри полягає в проведенні наукових і методичних семінарів, на яких розглядаються сучасні проблеми навчання іноземної мови студентів юридичних спеціальностей, а також в розробці підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, практикумів і методичних рекомендацій

За час свого існування науково-педагогічними працівниками кафедри іноземних мов №1 було видано безліч статей і наукових праць.

Наукові заходи, що організовані та проведені кафедрою:

1.1 Міжнародні конференції:

Завідувач кафедри іноземних мов №1 к.ф.н., доцент  Юлінецька Ю.В. та старший викладач кафедри іноземних мов №1 Бабій О.Ю. взяли участь у ІІІ Міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» у м. Амстердам, Нідерланди, 12 – 14 листопада 2019 року;

2-5 квітня 2019 року було проведено Міжнародну он-лайн науково-практичну конференцію «53rd International IATEFL Conference in Liverpool». 

7-8 червня 2019 року було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Людина і право в мові сучасних ЗМІ». Викладачі кафедри іноземних мов №1 виступили з наступними доповідями:- Бабій О. Ю. Сучасні жанрові моделі юридичного дискурсу.

- Бабятинська Ю. О. Мовні засоби аргументації в правовому дискурсі.

- Білоброва О.В. Особенности грамматической организации англоязычного правового дискурса.

- Гусейнова К. С. Засоби лінгвістичної експертизи при установленні комунікативного наміру мовця.

- Явдощук А. А. Культура професійного спілкування та доцільність мовлення в процесі професійної діяльності.

- Гроза І. М. Формування професійного іншомовного дискурсу.

- Бубнов Д. В. Особливості мовленнєвого портрету ірландців.

- Голубова А. В. Юридизація сучасної мови.

- Дихта Н. М. Класифікація юридичних термінів на базі судових рішень Європейського суду з прав людини та суду ЄС.

1.2 Всеукраїнські та регіональні конференції

8 травня 2019 року було організовано та проведено Міжвузівський круглий стіл: «Сучасні мови професійної комунікації: когнітивно-дискурсивні, лінгвокультурні, лінгводидактичні, перекладознавчі дослідження».

1.3 Інші наукові заходи

25 квітня 2019 року завідувачем кафедри, к.філ.н., доц. Юлінецькою Ю. В. було проведено методологічний семінар «Англійська мова в реалізації наукової кар’єри» для викладачів НУ «ОЮА».

Викладачами кафедри був складений та виданий «Англо - український словник юридичних термінів» Під редакцією С. В. Ківалова та В.  Я. Мізецької.  Одеса: Юридична література, 2004. – 600 с.

Викладачами англійської мови була перекладена англійською мовою та відредагована «Історія Одеської національної юридичної академії» - History of Odessa National Academy of Law (англомовна версія) Під ред. Мізецької В. Я. – Одеса: Ю. Л, 2005 – 188 с.

“Triumphant Decade Odessa National Academy of Law”/ Під редакцією С.В.Ківалова та В. Я. Мізецької.  Одеса: Юридична література,2008. – 236с.

“Fundamentals of Ukrainian Law” Під редакцією С. В. Ківалова та В. Я. Мізецької.  Одеса: Юридична література. 2010. – 596с.

Також викладачами кафедри було розроблено та видано методичні посібники та робочі програми для курсів з англійських лекцій:

Yulinetskaya Yu.V.Linguistics and Law: methodological manual/ Yu.V. Yulinetskaya; National University «Odesa Academy of Law». – Odesa: Feniks, 2012. – 142p.

Alexeev N.E. Terminology of Criminal Investigation: Applied Course // Odesa National Academy of Law. – Odesa: Feniks, 2008. – 72p.

Alexeev N.E. Criminal investigation in the USA and its terminology: Working programme of the course of lectures // Odesa National Academy of Law. – O.: Feniks, 2006. – 20p.

Vyacheslav A.Tulyakov, Yulia V. Yulinetskaya, Eugen Y.Polyansky Principles of Criminal Law (norms formation and enforcement): Working programme for the course of lectures.  Odesa National Academy of Law.  Odesa: Feniks, 2008. – 36p.

Англійська мова: [метод. вказ. з підг. до зовнішн. опитув. на ОКР «Бакалавр» та ОКР «Магістр» для студ. юр.факульт. ВНЗ] / Ю.В.Юлінецька, К.В. Балабуха., О.Ю.Бабій, І.М. Гроза, О.В.Білоброва . Одеса: Фенікс, 2015. – 94с.

Третій рік поспіль кафедра іноземних мов № 1 проводить Конкурс поетичного перекладу «Art of the Word» за підтримки Президента Національного університету «Одеська юридична академія» академіка Ківалова С. В. Конкурс проходив в 2 етапи: І етап – заочний (рецензування робіт); ІІ етап – очний у формі презентації (захист робіт). Всі учасники Конкурсу були нагороджені Дипломами і пам'ятними подарунками від Університету.

Під керівництвом завідувача кафедри Юлінецької Ю. В. викладачі кафедри іноземних мов №1 взяли участь у:

 • Міжнародній конференції “EU-TRANSLATED-towards better quality legal translations for better implementation of the EU-Ukraine Association Agreement” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 16-17 січня 2019 р.);

 • Міжнародному освітньому форумі “NewEdu. Tech in Focus” (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 4-5 квітня 2019 р.).  Доповідь Бабій О. Ю.: “gLAWssary. Implications for practice”;

 • Міжнародній конференції IATEFL (онлайн, м. Ліверпуль, Велика Британія, 2-5 квітня 2019 р.);

 • Міжнародній конференції «The IH Teachers Online Conference» (м. Київ, 17 травня  2019 р.) ст. викл. Білоброва О. В.;

 • Міжнародному семінарі «Back to the future: planning for success. Pearson Education» (м. Київ, 21 травня 2019) ст. викл. Білоброва О.В.;

 • методологічному семінарі «Англійська мова в реалізації наукової кар’єри», 25 квітня 2019 року;

Нові форми організації наукової роботи:

Колективом кафедри запроваджено Google Classroom, відеокурс “Legal English in Use” - матричні методи навчання лексики; метод змішаного навчання для студентів 1-2 курсів всіх спеціальностей НУ «ОЮА». Онлайн-тести і інтерактивні вправи дозволяють розвивати автономію учнів, їх вміння вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію, а також надати учням можливість виконувати додаткові вправи різних рівнів складності і компенсувати брак відпрацювання або знань, обумовлену особистим досвідом учня. Використання Google Classroom дозволяє вирішувати ряд навчальних завдань більш ефективно, ніж використання традиційних прийомів навчання.

Кафедра іноземних мов розробила ефективні інструменти викладання іноземної мови за професійним спрямуванням для здобуття іншомовних професійних комунікативних компетентностей, серед яких особливе місце займає відео курс «Legal English in Use».  Курс було розроблено для самостійної підготовки студентів з урахуванням їх потреб та цілей навчання.