Монографії, опубліковані за кордоном

Ennan R. Juridical sciences and their role in the formation of legal culture of modern person (Legal regulation of Intellectual Property in the European Union). Torun: Liha-Pres. 2019 р.P. 28-47.

Маzurenko S.V. Juridical sciences and their role in the formation of legal culture of a modern person (Problems of legal regulation of relations on the Internet). Lviv-Torun: Liha-Pres. 2019. P.159-176.

Маzurenko S.V. Juridical sciences and their role in the formation of legal culture of a modern person: collective monograph. (Legal protection of the company name and geographical syndication as marketing designations). Lviv-Torun: Liha-Pres. 2019. P. 110-128.

Маzurenko S.V. The issues of improving legal knowledge in the XXI century: theunity of theory and practice: collective monograph (System of contracts for the disposal of intellectual property rights). Lviv-Toruń: Liha-Pres. 2019. P. 109-131.

Монографії, опубліковані в Україні

Бааджи Н.П. Спортивне право: актуальні проблеми (Медіація у сфері спорту). Одеса: Юридична література, 2016. 2016.240 с.

Мазуренко С.В., Кулініч О.О., Бєсєдіна Н.В. Створення та поширення фотографічних творів з зображенням фізичних осіб: проблеми теорії і практики монографія. Одеса: Юридична література. 2017. 104 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. ІТ-право: поняття та сутність: монографія. Одеса: Фенікс. 2017. 316 с

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. ІТ-право та інформаційна безпека: монографія. Одеса: Фенікс. 2017. 176 с

Kharitonova O.I. Information security and IT law in conditions of integration processes Collective monograph. Riga Izdevnieciba Baltija Publishing. 2017. 213 p

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Методологічні імперативи дослідження приватного права. Методологія в праві: монографія. [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.]; за заг.ред. І.Безклубого. К.: Грамота. 2017. С. 358-377. 658 с.

Харитонова О.І., Кулініч О.О., Мазуренко С.В., Менсо І.В. Правове регулювання використання зображень у електронних бібліотеках за законодавством України: монографія. Одеса: Юридична література. 2017. 72 с

Харитонова О.І., Клименко Н.І., Харитонов Є.О., Ульянова Г.О., Григорянц Г.І. Авторське право та авторознавча лінгвістична експертиза у цифрову добу; за ред. О.І. Харитонової, Н.І. Клименко. Одеса: Фенікс. 2017. 270 с

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Методологічне підґрунтя використання Україною польського досвіду модернізації правової системи. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2017. 336 p.

Kharytonova O.I., Pozova D.D., Kirilyuk A.V., Ulyanova H.O., Baadzhy N.P. Intellectual property right: tutorial manual. National University «Odesa Law Academy». Odesa: Feniks. 2017. 153 p.

Харитонова О.І. Цивільні правовідносини: трансформації цифрової доби. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: монографія. За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. Одесса: Юридична література. 2018. С. 37-47

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Приватне право як концепт. Том І. Витоки. Одеса, Фенікс. 2018. 556 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Регулятивні правовідносини приватно-правовий та публічно-правовий виміри: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2018. 404 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Проблема визначення поняття та сутності ІТ-права. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: монографія. За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. Одеса: Юридична література. 2018. С. 28-36.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Трансформації розуміння сутності авторського права у цифрову добу. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: монографія. За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. Одеса: Юридична література. 2018. С. 28-36.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Проблеми захисту авторських прав. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: монографія. За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. Одеса: Юридична література. 2018. С. 171-180.

Харитонова О.І. Соціальні мережі і права інтелектуальної власності: проблеми і перспективи. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі: монографія. За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової; уклад. Б.В. Фасій. Одеса: Юридична література. 2018. С. 9-21.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Інтерактивні соціальні мережі – парадигма громадянського суспільства цифрової доби? Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі: монографія. За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової; уклад. Б.В. Фасій. Одеса: Юридична література. 2018. С. 41-55

Харитонова О.І. Об’єкти прав інтелектуальної власності та розпорядження ними у сфері спорту // Спортивне право: актуальні проблеми: монографія. Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва [та ін.]; голов. ред. Є.О. Харитонов. Одеса: Юридична література. 2018. С. 105-116

Харитонова О.І., Харитонов Є. О. Приватне право як концепт. Том ІІ. Пошук парадигми (до історії питання). Одеса: Фенікс. 2019. 614 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Приватне право як концепт. Том ІІІ. (Концепт приватного права і рекодифікації цивільного законодавства в Україні: рефлексії фронтиру ). Одеса: Фенікс. 2019. 752 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Мудрість порівняльного правознавства: збірник статей (Українські концептуальні рефлексії очима Уїльяма Еліота Батлера: враження українських цивілістів ). Київ: Логос. 2019. 572с. (С. 515-537).

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Мудрість порівняльного правознавства: збірник статей (Переклад статті У. Батлера «Українське цивільне право: враження зарубіжного юриста» з англійської). Київ: Логос. 2019. 572 с. (С. 153-257).

Еннан Р.Є. Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет (Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи) за ред. Р.Б. Шишки. Київ: Ліра-К. 2019 (С.65-87).

Харитонова О.І., Харитонов Є.О., Мазуренко С.В. Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту: монографія. (Людина, громадянин, приватна особа). (Адміністративно-правові засоби впливу на поведінку приватної особи в умовах карантину ). (Примусове ліцензування в сфері інтелектуальної власності щодо лікарських засобів: світовий досвід). За ред. Харитонова Є.О., Харитонової О.І., Некіт К.Г. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2020 р. С.404 ( 16-27) п.1.1. (27-39) п.1.1 (312-329).

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Рекодифікація цивільного законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів: монографія (Кодифікації та рекодифікації як форми оновлення цивільного законодавства) кол. авт.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н. Ю. Голубєва та ін. Київ : Норма права. 2020. С 348 (С. 8-68) розділ 1.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Оновлення (кодифікація та рекодифікація) цивільного законодавства України: досвід, проблеми та перспективи: монографія. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонова. Одеса: Фенікс. 2020. 462 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: колективна монографія. Принципи приватного права, цивільного права та засади цивільного законодавства України. Прогалини у цивільному законодавстві: усувати чи долати ? Книга перша ЦК України і становище особи: необхідність змін акцентів. Людина як приватна особа. Засади статусу. Проблеми статусу юридичної особи у ЦК України. Модернізація Книги четвертої Цивільного кодексу. Попередні зауваження. Основні результати кодифікації права інтелектуальної власності в Україні 2003 р. Удосконалення окремих інститутів та категорій права інтелектуальної власності у законодавстві України на основі західних підхорів, вітчизняних науки та судової практики. Загальні положення. Авторське право і суміжні права. О.І. Виговський, Н.Ю. Голубєва, С.Д. Гринько та ін.; за ред. проф. Довгерта А.С. і проф. Харитонова Є.О. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2020. С. 673 (С. 44-57) п.1.3. (С. 57-77) п.1.4 (С. 92-106) п.1.6 (С. 109-124) п.2.1 (С. 124-135). П.2.2 (С. 298-300) п. 4. (С.300-303) (С. 320-338 (С.338-357).

Kharytonov E.O., Kharytonova O.I. Rekodifikation of Ukraine: a paradigm of improvement //Current issues of Ukrainian civil legislation: collective monograf. E.O. Rharytonov N. Yu. Golubeva O.I. Safonchyk V.O. Goncharenko etc. Lviv-Toruń Liha-Pres. 2020. p. 136 (1-17).

 

Науково-практичні коментарі, словники, енциклопедії, довідники, хрестоматії, практикуми

Харитонова О.І., Є.О. Харитонов, Б.В. Фасій, Ю.О. Толмачевська. Словник по ІТ: довідник для юриста і не тільки. Одеса: Юридична література. 2019. 136 c. (Серія: Цивілістика та «ІТ-право»).

Харитонова О. І. за. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У 2 т. 6-е вид., перероб. і допов. Т.І. Київ: Юрінком Інтер. 2019. 752 с. (с.237-242, 244-250) С. 351-369).

Харитонова О. І. За. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У 2 т. 6-е вид., перероб. і доп. Т.ІІ. Київ: Юрінком Інтер. 2019. 1048 с. (С.836-841).

Харитонова О.І. Послуги електронні. Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков. Київ: Видавничий дім «Гельветика». 2020. Т. 1. С.472 С. 170-173.

Підручники, навчальні посібники

Харитонова О.І.  Право інтелектуальної власності: підручник. [О.І.Харитонова, Є.О.Харитонов, Т.С., В.С. Дмитришин, О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе та ін.]; за заг. ред. О.І.Харитонової. К.: Юрінком Інтер. 2016. 540 с. (глава 1 (§ 2,4), (§ 1,6,7 у співавторстві з Харитоновим Є. О.); глава 3 (§ 1, 2, 3), (§ 4  у співавторстві з Харитоновим Є.О.) С. 12-19, 27-32, 36-44, 62-90.

Харитонова О.І., Харитонов Є. О. Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС: навчальний посібник [авт..кол.]; за заг.ред. Є.О. Харитонова, К.Г. Некіт. Одеса: Юридична література. 2017. 308 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. ІТ-право – це просто: посібник. Авт.кол.; за ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. Одеса: Фенікс. 2017. 106 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є. О. ІТ-право: теорія та практика: навч. посіб. Авт. кол.; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. Одеса: Фенікс.

Харитонова О.І.  Право інтелектуальної власності: підручник. За заг. ред. д.ю.н., проф. Булеци С.Б., к.ю.н., доц. Чепис О.І. Ужгород, Вид-во ТОВ "РІК-У". 2018. 488 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. ІТ-право: теорія та практика: навч. Посіб. (Кирилюк А.В. особистий внесок: розділ 6. «ІТ та правосуб’єктність»: 6.2. Суб’єкти Інтернет-відносин; розділ 13. 13.1.–13.3. «Цивільно-правова відповідальність за порушення у сфері ІТ», «Адміністративно-правова відповідальність за порушення у сфері ІТ», «Кримінально-правова відповідальність за порушення у сфері ІТ» (у співавторстві з Деревніним В.С.). Одеса: Фенікс. 2018. С. 150-155, С. 316-335.

Kharytonova O.I., Pozova D.D., Kirilyuk A.V., Ulyanova H.O., Baadzhy N.P. Intellectual property right: tutorial manual. Odesa: Feniks. 2018.

Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Некіт К.Г. Право власності: навчальний посібник. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2018. 256 с.

Харитонова О. І. Цивільне та сімейне право України: навч. посіб. Авт. кол.; за ред. Є.О. Харитонова. Одеса: Фенікс. 2018. 598 с.

Харитонова О. І. Право інтелектуальної власності. Підручник. (Особистий внесок: Розділ 4 «Авторське право»). Ужгород: РІК-У. 2019 р. с. 488(с.135-172).

Харитонова О. І., Харитонов Є. О. ІТ – право: теорія та практика: навч. посіб., 2-ге видан., виправлене та доповнене. (Особистий внесок: Передмова, 1.1.-1.4., 2.1.-2.4., 6.1., 8.1.-8.2., (у співавторстві з Харитоновим Є.О. ); 6.4.-6.6., 8.3.-8.5). Одеса: Фенікс. 2019. - 427с. (6-10, 10-31, 32-51, 143-155, 213-223)( 162-176, 223-232).

Харитонова О. І., Харитонов Є. О., Берназ-Лукавецька О.М. ІТ-право та інформаційна безпека: навч.-метод. Посібник. Одеса: Фенікс. 217. 136 с.

Харитонова О. І. Галупова Л.І. Корпоративне право: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання. Одеса, Фенікс. 2019. 108 с.

Харитонова О. І. Галупова Л.І. Судовий захист корпоративних прав: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання). Одеса, Фенікс. 2019. 101 с.

Харитонова О.І., Мазуренко С.В., Кулініч О.О., Еннан Р.Є., Романадзе Л.Д., Менсо І.В. Право інтелектуальної власності: навчально-методичний посібник. Одеса: Юридична література. 2016. 204 с.

Kharytonova O.I., Pozova D.D., Kirilyuk A.V., Ulyanova H.O., Baadzhy N.P. Intellectual property right: tutorial manual. National University «Odesa Law Academy». Odesa: Feniks. 2017. 153 p.

Бааджи Н.П. Право інтелектуальної власності: підручник. За заг. ред. О.І. Харитонової. К.: Юрінком Інтер. 2016.540 с. (Особистий внесок Глава 5(§1,2) Глава 9(§10).

Еннан Р.Є. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник. Еннан Р.Є., Кулініч О.О., Мазуренко С.В., Менсо І.В., Романадзе Л.Д. К.: Алерта. 2016. 492 с. [тема 1 «Загальні засади права інтелектуальної власності»; тема 6 «Право інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (патентне право)»; тема 10 «Особливості захисту прав інтелектуальної власності»; тема 14 «Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет»; тема 17 «Міжнародна система охорони інтелектуальної власності»; тема 18 «Правова охорона інтелектуальної власності у ЄС»]. С. 19-39; С. 154-168; С. 263-276; С. 317-336; С. 366-415.

Ennan R.Y. Intellectual property Law: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ. Одеса: Печатный дом. 2019. С.85.

Мазуренко С.В.  Авторське право і суміжні права : навч.-метод. посібн. О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе. Одеса: Юридична література. 2020. 56 с.

Мазуренко С.В. Авторське право і суміжні права: збірка завдань до навчальної дисципліни. О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе, С.В. Мазуренко. 2020. 46 с.

Ennan R.E. Intellectual property in the human right system: general principles. Права людини в Україні та зарубіжних країнах: традиції та новації: колективна монографія. За ред. Н.В. Мішиної. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2021.

Еннан Р.Є. Науково-практичний коментар Цивільного кодекса України (глави 3, 15, 40, 44). За ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2021.

Навчально-методичні посібники

Право інтелектуальної власності: навч.-метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Правознавство». О.І. Харитонова, С.В. Мазуренко, О.О. Кулініч та ін. Одеса: Юридична література, 2016. 204 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Право інтелектуальної власності, навчально методичний посібник, під авторством А.В. Кирилюк, Н.П. Бааджи, О.В. Бігняка.

Intellectual property Law: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ. Одеса: Печатный дом. 2019. 85 с.

Корпоративне право: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання. Одеса, Фенікс, 2019. 108 с.

Судовий захист корпоративних прав: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання). Одеса, Фенікс. 2019. 101 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Медіаправо».

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Право в сфері реклами».

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Захист прав інтелектуальної власності».