Наукова
та навчально-методична робота

 

Інтенсивна наукова робота кафедри безпосередньо виражається в кількості монографій, наукових статей, доповідей на наукових конференціях, навчальних і методичних посібниках. 

Монографії, підготовлені кафедрою:

Fundamentals of Ukraine law / edited: Academician S. V. Kivalov, Professor Yu. N. Oborotov, Professor V. A. Tulyakov. – 2-nd edition, revised and supplemented. – Odessa: Yurydychna literature, 2010.

Овчиннікова А. Цінності культури та цивілізація: вибрані праці / А.Овчиннікова. – О.: Юрид. л-ра, 2010. – 288 с.– (сер. «Антологія юридичної думки. Одеська школа права»).

Скуріхін С. М. Статусна та компетентна правова культура військовослужбовців Збройних Сил України: Монографія / С. М. Скуріхін; За ред. Ю. М. Оборотова. – О.: Фенікс, 2011. – 212 с.

Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції: монографія / [Ю.М. Оборотов, В.В. Завальнюк, В.В. Дудченко та ін.]; за ред. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2012. – 492с.

Горобец К.В. Аксиосфера права: философский и юридический дискурс: моногр. / К.В. Горобец. – Одесса : Феникс, 2013. – 218 с.

Мельничук О.С .Міська правова система: поняття та структура: монографія / О.С. Мельничук. – Одеса: Фенікс, 2014. – 292 с.

Креативність загальнотеоретичної юриспруденції: монографія / [Ю.М. Оборотов, В.В. Завальнюк, В.В. Дудченко та ін.]; за ред. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2015. – 488с.

Рязанов М.Ю. Слов’янське право в правовій спадщині України: монографія / М.Ю. Рязанов; за ред. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2015. – 160 с.

Мельничук О. С. Міська правова система: теоретичні та нормативні засади: монографія / О.С. Мельничук. – Одеса: Фенікс, 2015. – 408 с.

Овчиннікова А.П. Концепции динамики культуры в современном контексте / Intelektualisci I mloda inteligencija budowniczymi spoleczenstw obuwatelskich. Wyzwania, dokonania, zatory, porazki / Pod redakcja Andrzeja Gooralskiego I Jana Laszczyka. – Warszawa: Wydawnictwo APS, 2015. – S. 235-240.

Бальжик И.А. Отношения государства и церкви: «симфония властей»: монография / Бальжик И. А. – Одесса : Феникс, 2015. – 192 с.

Введение в украинское право / под общ. ред. С. В. Кивалова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одеса: Юридична література, 2016. – 504 с. – Підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 7.4.

Завальнюк В.В. Вибір стратегії розвитку юриспруденції сучасної України // Час вибору: виклики інформаційної епохи: колективна монографія / заг. ред. О. А. Івакіна, Д. В. Яковлева. – Одеса: видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 183-195.

Богуцький П. П. Військове право: нормативно-ціннісне обґрунтування воєнної безпеки / Правові основи воєнної безпеки України: монографія / Є. Л. Стрельцов, С. Т. Полторак, Ю. В. Аллеров, О. В. Кривенко, П. П. Богуцький; відп. ред. Є. Л. Стрельцов. – Львів: НАСВ, 2016. – С. 86-131; 132-173.

Горобець К. В. Осмислюючи міжнародне верховенство права / Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика: моногр. / авт. кол.; за ред. О. В. Задорожнього та О. Р. Поєдинок. – К.; Одеса: Фенікс, 2016. – С. 45-70.

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – X.: Право, 2017. – Т. 2: Філософія права / редкол.: С. I. Максимов (голова) та ін.; Нац. акад. прав, наук України ; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 1128 с.

Розвиток методології сучасної юриспруденції: матер. Четвертої наук. конф. (м. Одеса, 27-28 березня 2015 р.) / відп. ред. Ю. М. Оборотов. - Одеса : Фенікс, 2015. - 142 с.

Методологія та інноватика загальнотеоретичної юриспруденції: монографія / [Ю. М. Оборотов, А. П. Овчиннікова, В. В. Завальнюк та ін.]; за ред. Ю. М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2019. – 420 с.

Підручники та посібники підготовлені кафедрою:

Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: Учебник / под ред. Ю. Н. Оборотова. – О.: Фенікс, 2011. – 436 с.

Крестовская Н.Н. Теория государства и права. Государственный экзамен / Ю. Н. Оборотов, Н. Н. Крестовская, А. Ф. Крыжановский, Л. Г. Матвеева. – Изд. 6-ое, перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2011. – 312 с.

Крестовська Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн: хрестоматія-практикум / Н. М. Крестовська, О. Ф. Цвіркун. – Х.: Одіссей, 2010. – 486 с.

Кормич А. І. Історія вчень про державу та право: Навч. посіб. / А. І. Кормич. – К.: Правова єдність, 2011. – 390 с.

Дудченко В.В. Герменевтика права: розвиток юриспруденції: навч. посіб. / В.В. Дудченко, М.Р. Аракелян, В.В. Завальнюк. – Одеса: Фенікс, 2014. – 184 с.

Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Підручник. Практикум. Тести: підручник / Н.М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 584 с.

Кормич А.І. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. – 4-те вид., доповн., у 2-х частинах. – К.: Алерта, 2015. - 416 с.

History of political and legal doctrines: methodological textbook / Krestovska N.M., Melnichuk O.S., Gorobets K.V. Odesa: Feniks, 2015. – 250 p.

Методичні вказівки, програми:

Оборотов Ю.М. Підготовка курсових робіт з теорії держави і права: методичні рекомендації для юридичного коледжу / Ю.М. Оборотов, В.В. Тароєва. – Одеса: Фенікс, 2012. – 98с.

Оборотов Ю.М.,Горобець К.В. Методологія юридичної науки: навч.-метод.посібник / Ю.М. Оборотов, К.В. Горобець. – Одеса:Фенікс, 2013. – 34с.

Оборотов Ю.М. Проблеми теорії держави іправа: навч. – метод. посіб. для студ. – магістрів / Ю.М. Оборотов,К.В. Горобець. – О.: Фенікс,2014. – 30с.

Оборотов Ю.М., Тіщенко Ю.В. Основи теорії держави і права: навчально –методичний посібник. /Ю.М.Оборотов, Ю.В.Тіщенко. – Одеса: Фенікс,2014. – 62с.

Оборотов Ю.М. Правова культура: навч.-метод. посібник / Ю.М. Оборотов, С.М. Скуріхін. – Одеса: Фенікс, 2016. – 60с.

Дудченко В.В. Загальнотеоретична юриспруденція: навч.-метод. посібник / Дудченко В.В., Дзевелюк А.В., Рязанов М.Ю. – Одеса: Фенікс, 2016. – 28с.

Оборотов Ю.М. Загальнотеоретична юриспруденція: навчально-методичний посібник / Ю. М. Оборотов. – Одеса: Фенікс, 2016. – 60 с.

Оборотов Ю. М. Методологія юриспруденції: навчально-методичний посібник / Ю. М. Оборотов, Ю. В. Хижняк. – Одеса: Фенікс, 2016. – 48 с.

Оборотов Ю.М. Національна безпека сучасної держави: правові засади: навчально-методичний посібник / Ю. М. Оборотов, П. П. Богуцький. – Одеса: Фенікс, 2016. – 40 с.