СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
НУ «ОЮА»

 

Керівні органи:

1

V. КОНФЕРЕНЦІЯ СНТ НУ «ОЮА»

5.1.    Конференція СНТ НУ «ОЮА» є вищим керівним органом СНТ НУ «ОЮА».
5.2.    До складу Конференції СНТ НУ «ОЮА» входять представники СНТ Ф (І) на пропорційній основі - 10% від загальної кількості членів СНТ факультету (інституту).
5.3.    Конференція СНТ НУ «ОЮА» проводить свою діяльність у формі чергових та позачергових засідань.
5.4.    Конференція СНТ НУ «ОЮА» має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності СНТ НУ «ОЮА».
5.4.1. До виключної компетенції Конференції СНТ НУ «ОЮА» належить прийняття рішень з питань затвердження Статуту СНТ НУ «ОЮА» та змін до нього та розгляду та затвердження звітної доповіді Голови СНТ НУ «ОЮА».
(витяг із Статуту Студентського наукового товариства Національного університету «Одеська юридична академія»)

2

VI. ПРАВЛІННЯ СНТ НУ «ОЮА»

6.1.    Правління СНТ НУ «ОЮА» є постійно діючим керівним колегіальним виконавчим органом СНТ НУ «ОЮА».
6.2.    До компетенції Правління СНТ НУ «ОЮА» відноситься вирішення всіх питань, пов'язаних з діяльністю СНТ НУ «ОЮА», за винятком тих, що належать до виключної компетенції Конференції СНТ НУ «ОЮА».
6.3.    Правління СНТ НУ «ОЮА» виконує наступні завдання:
6.3.1.     Організовує та координує реалізацію основних напрямів діяльності СНТ НУ «ОЮА»;
6.3.2.     Виконує рішення Конференції СНТ НУ «ОЮА»;
6.3.3.    сприяє організації та діяльності студентських наукових гуртків та дискусійних клубів;
6.3.4.     Збирає та поширює інформацію стосовно проведення наукових та науково-дослідних заходів в НУ «ОЮА» та інших ВНЗ;
6.3.5.     Організовує проведення конференцій, олімпіад, круглих столів та інших наукових та науково-практичних заходів;
6.3.6.     Допомагає в оформленні кращих студентських наукових робіт для опублікування та подання на конференції та конкурси;
6.3.7.     Приймає в СНТ НУ «ОЮА» нових членів;
6.3.8.     Пропонує кандидатів з членів СНТ НУ «ОЮА» для участі в наукових та науково-практичних заходах;
6.3.9.     Сприяє організації лекцій та зустрічей студентів НУ «ОЮА» з видатними державними та громадськими діячами;
6.3.10.    Організовує конкурси з метою виявлення кращих наукових студентських гуртків НУ «ОЮА»;
6.3.11.    Розробляє внутрішні документи СНТ НУ «ОЮА» в межах своєї компетенції;
6.3.12.    Розробляє та подає пропозиції щодо діяльності СНТ НУ «ОЮА» на роз¬гляд Проректора з наукової роботи НУ «ОЮА» та Керівника НДЧ НУ «ОЮА»;
6.3.13.    Виконує інші завдання, що випливають з поточної діяльності СНТ НУ «ОЮА».
6.4.    До складу Правління СНТ НУ «ОЮА» входить Голова СНТ НУ «ОЮА», заступник Голови СНТ НУ «ОЮА», відповідальний секретар СНТ НУ «ОЮА» та голови Студентських наукових товариств факультетів (інститутів, ін. структурних підрозділів) СНТ НУ «ОЮА». Голова СНТ НУ «ОЮА», заступник Голови СНТ НУ «ОЮА», відповідальний секретар СНТ НУ «ОЮА» є вищими посадовими особами СНТ НУ «ОЮА» та обираються в порядку, передбаченому п.8.1 Розділу VIII «Вибори посадових осіб Правління СНТ НУ «ОЮА». Голови СНТ факультетів (інститутів) обираються в порядку, передбаченому п.8.2 Розділу VIII «Вибори посадових осіб Правління СНТ НУ «ОЮА».
6.5.    Голова СНТ НУ «ОЮА» очолює Правління СНТ НУ «ОЮА». Діяльність Правління СНТ НУ «ОЮА» відбувається у формі засідань Правління СНТ НУ «ОЮА» та індивідуальної роботи кожного з її членів, яка не може су¬перечити даному Статуту.

(витяг із Статуту Студентського наукового товариства Національного університету «Одеська юридична академія»)

Організаційна структура:

3

VII. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СНТ НУ «ОЮА»

7.1.    Структурними одиницями СНТ НУ «ОЮА» є:
—    Студентські наукові товариства факультетів, інститутів та інших структурних підрозділів (філій, навчальних центрів) НУ «ОЮА»;
—    наукові студентські гуртки та дискусійні клуби;
—    тимчасові структурні підрозділи СНТ НУ «ОЮА».
7.2.    Студентське наукове товариство факультету (інституту) чи іншого структурного підрозділу НУ «ОЮА» (далі – СНТ Ф(І) НУ «ОЮА»).
7.2.1.СНТ Ф(І) НУ «ОЮА» є структурним підрозділом СНТ НУ «ОЮА», що створюється на кожному факультеті та Інституті НУ «ОЮА».
7.2.2. СНТ Ф(І) НУ «ОЮА» складається з числа членів СНТ НУ «ОЮА» — студентів відповідного факультету або Інституту.
7.3.2.    СНТ Ф(І) НУ «ОЮА» очолює Голова СНТ Ф(І) НУ «ОЮА» відповідного факультету (інституту), обраного на Загальних зборах СНТ Ф(І) НУ «ОЮА» шляхом таємного голосування більшістю голосів.
7.3.3.    СНТ Ф(І) НУ «ОЮА» здійснює наступну діяльність:
—    організовують та проводять конференції, локальні заходи;
—    веде систематичну роботу по залученню студентів до наукових гуртків або до дискусійних клубів при кафедрах, що відносяться до відповідного факультету або Інституту;
—    веде облік кількості учасників наукових гуртків на даному факультеті чи в Інституті;
—    допомагає в організації і проведенні на факультеті наукових студентсь¬ких конференцій, симпозіумів, круглих столів та інших науково-прак¬тичних заходів, що проводяться СНТ НУ «ОЮА»;
—    приймає участь у висвітленні наукової та науково-дослідної роботи студентів факультету чи Інституту;
7.4.    Науковий студентський гурток та дискусійний клуб є структурною одиницею СНТ НУ «ОЮА». Діяльність наукового студентського гуртка або дискусійного клубу регулюється внутрішніми документами цього гуртка або дискусійного клубу, прийнятими на засіданні відповідного гуртка чи клубу у відповідності до Типового Статуту про науковий гурток (дискусійний клуб) СНТ НУ «ОЮА», затвердженого Правлінням СНТ НУ «ОЮА».
З метою виконання окремих статутних завдань, що мають особливе значення для реалізації мети та завдань СНТ НУ «ОЮА», рішенням Правління СНТ НУ «ОЮА» можуть бути створені тимчасові структурні підрозділи, які автоматично припиняють своє існування після досягнення мети, з якою вони створені. 

(витяг із Статуту Студентського наукового товариства Національного університету «Одеська юридична академія»)