ВЧЕНА РАДА
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

 

Голова
д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України,
академік Національної академії педагогічних наук України
Заслужений юрист України
Сергій Васильович Ківалов
Вчений секретар
д.ю.н., професор
Дудченко Валентина Віталіївна

Вчена рада Національного університету «Одеська юридична академія» (далі - Університет) є колегіальним органом управління Університету. До її складу за посадами входять ректор Університету, проректори, керівники факультетів та навчально-наукових інститутів; вчений секретар; директор бібліотеки; головний бухгалтер; керівник представницького органу студентського самоврядування Університету, одна особа з числа керівників органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів. Також до складу вченої ради НУ «ОЮА» входять виборні представники: виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних представників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук у кількості не менше 20 осіб; виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі у кількості не менше однієї особи; виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів – 1 особа; виборні представники з числа студентів не менше 7 осіб.

Вчена рада виконує низку важливих функцій щодо всебічного забезпечення діяльності Університету. Зокрема, вчена рада: визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету, розробляє і подає конференції трудового колективу проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього, ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету, визначає систему та затверджує процедури забезпечення якості вищої освіти, ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів, обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, директорів інститутів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора наукової бібліотеки, керівників філій Університету, затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності; ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності; присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також виконує інші важливі повноваження, передбачені положенням про вчену раду Національного університету «Одеська юридична академія».

18 червня 2016 року відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року конференцією трудового колективу Національного університету «Одеська юридична академія» було обрано новий склад вченої ради Університету, затверджений наказом ректора № 22-98 від 21 червня 2016 року. На першому засіданні вченої ради одноголосно головою обрано президента Університету, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, академіка НАПрН України, академіка Національної академії педагогічних наук України Сергія Васильовича Ківалова.

Вчений секретар вченої ради Університету з 1998 р. – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Дудченко Валентина Віталіївна.

За роки існування Національного університету «Одеська юридична академія» вчена рада зарекомендувала себе як авторитетний орган, що займається вирішенням більшості питань життєдіяльності Університету і вносить вагомий внесок у розвиток освіти й науки у нашому регіоні.