Контактна інформація:
м. Одеса, вул.Академічна, 9
Тел.: (048) 719-87-82
+380997783689
E-mail: aspirant_doktorant@onua.edu.ua

Писаренко
Марина Олександрівна
в.о. завідувача відділом аспірантури і докторантури

Відділ аспірантури і докторантури працює в Національному університеті «Одеська юридична академія» з моменту його утворення. Він є основною формою планомірної підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

Доктор філософії (PHD) - це освітня і одночасно перший науковий ступінь, що отримується на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня спеціаліста (магістра).

Отримати ступінь доктора філософії можна за результатами навчання в аспірантурі і публічного захисту дисертації.

Нормативний термін підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Аспірант має право захиститися достроково, за умови проходження всієї освітньо-наукової програми аспірантури.

Аспірантура Університету має ліцензію на проведення освітньої діяльності за спеціальностями:

081 - ПРАВО; 293 - МІЖНАРОДНЕ ПРАВО;
052 - ПОЛІТОЛОГІЯ; 033 - ФІЛОСОФІЯ

Спеціальність 081 - «ПРАВО» має чотири спеціалізації: «Фундаментальна юриспруденція», «Публічне право», «Приватне право і підприємництво» та «Кримінальна юстиція».

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

за рахунок коштів державного бюджету;

за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб на умовах контракту.

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Правил прийому Університету (розміщені на сайті НУ ОЮА).

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Освітня складова включає чотири складові:

- Отримання глибинних знань за обраною спеціальністю;

- Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетенціями;

- Придбання універсальних навичок дослідника і педагогічної майстерності;

- Отримання мовних компетенцій на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Наукова складова передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників і оформлення його результатів у вигляді дисертації.