ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ
І ДОКТОРАНТУРИ

 

Контактна інформація:
м. Одеса, вул.Академічна, 9
Тел.: (048) 719-87-82

E-mail: aspirant_doktorant@onua.edu.ua

Д'ЯЧКОВА
Марія Олегівна
завідувач відділом аспірантури і докторантури

Відділ аспірантури і докторантури працює в Національному університеті «Одеська юридична академія» з моменту його утворення. Він є основною формою планомірної підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

Доктор філософії (PHD) - це освітня і одночасно перший науковий ступінь, що отримується на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня спеціаліста (магістра).

Отримати ступінь доктора філософії можна за результатами навчання в аспірантурі і публічного захисту дисертації.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Освітня складова включає чотири складові:
- Отримання глибинних знань за обраною спеціальністю;
- Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетенціями;
- Придбання універсальних навичок дослідника і педагогічної майстерності;
- Отримання мовних компетенцій на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Наукова складова передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників і оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Аспірантура Університету має ліцензію на проведення освітньої діяльності за спеціальностями:

081 - ПРАВО
293 - МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
052 - ПОЛІТОЛОГІЯ
033 - ФІЛОСОФІЯ
122 - КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ;

Спеціальність 081 - «ПРАВО» має чотири блоки: «Фундаментальна юриспруденція», «Публічне право», «Приватне право і підприємництво» та «Кримінальна юстиція».