ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ
І ДОКТОРАНТУРИ

 

Закон України про вищу освіту - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Положення про підготовку науково педагогічних і наукових кадрів - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF#Text

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії - https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-mentu-z-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi?fbclid=IwAR0aQqMLmmBp9Sha-lT7uI0Lpxho0NLVbGTjDhTlcOAuH9wkvLAj617Wtlg

Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF/print

Про затвердження Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19#Text

Порядок призначення і виплати стипендій - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF/paran17#n17

Рамка кваліфікації - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12