НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

 

Кількість виконаних науково-дослідних робіт та обсяги їх фінансування за кошти Державного бюджету України протягом останніх 10 років становлять:

Категорії
досліджень

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од.
Фундаментальні 1 2 7 7 6 7 6 6 1 1 1
Прикладні 0 1 2 3 4 5 4 0 0 0 0

 

Також НДЧ проводить активну співпрацю з Верховною Радою України, Конституційним Судом України, Верховним Судом, вищими спеціалізованими судами України, Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України, іншими центральними та місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, Південним регіональним центром Національної академії правових наук України, юридичними та фізичними особами. Щороку надається 5 щодо надання їм допомоги стосовно доктринального тлумачення окремих положень відповідних законів та порядку їх застосування на практиці, розробки законопроектів чи проектів нормативних актів локального регулювання на запити як окремих фізичних осіб, так і на запити підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Протягом 2016-2017 років завдяки продуктивній роботі одразу вісім наукових фахових журналів, засновником яких є НУ ОЮА, було включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, що дозволяє науковим статтям, опублікованим у виданнях «Наукові праці НУ ОЮА», «Актуальні проблеми держави і права», «Юридичний вісник», «Прикарпатський юридичний вісник», «Альманах міжнародного права», «Актуальні проблеми філософії і соціології», «Одеський лінгвістичний вісник», «Lex portus» індексуватися у даній авторитетній для соціогуманітарних дисциплін наукометричній базі, що не тільки значно підвищує імідж зазначених журналів, а й створює для авторів можливість донести результати своїх досліджень широкої аудиторії, надає можливість вишу бути привабливим для абітурієнтів, співпрацювати з міжнародними фірмами щодо навчального обладнання тощо.

З метою впровадження оплатного виконання наукових досліджень у сфері юриспруденції з ініціативи президента НУ ОЮА, голови Південного регіонального центру Національної академії правових наук України, члена Венеціанської комісії Ради Європи, почесного громадянина міста Одеси, народного депутата України, академіка Сергія Васильовича Ківалова у 2016 році було створено унікальний підрозділ НУ ОЮА – Науково-експертний центр НДЧ.

Метою створення Науково-експертного центру є сприяння та безпосереднє проведення наукових експертиз, розробка проектів нормативних актів, підготовка на основі наукового аналізу пропозицій до наявних проектів нормативних актів на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств і організацій, громадян, надання правової допомоги в організації малого і середнього бізнесу, юридичному супроводі господарської діяльності. Також завданнями Науково-експертного центру є проведення юридичних експертиз документів (договорів, угод тощо), сприяння в організації науково-практичних семінарів, практикумів, тренінгів, розробка та впровадження програм і заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіченості населення, співпраця з науковими та громадськими організаціями України та зарубіжжя.

Основними напрямками роботи Центру є здійснення маркетингового, інформаційного та правового забезпечення науково-інноваційної діяльності, сприяння патентно-ліцензійного забезпечення та стандартизації наукової продукції, створення та правовий супровід технологічних парків, бізнес-інкубаторів й інших інноваційних структур.

Завдяки активній діяльності Науково-експертного центру та виконанню в НУ ОЮА фундаментальних і прикладних досліджень у 2016 році начальником науково-дослідної частини, доцентом Михайленком Дмитром Григоровичем надано науковий висновок зі складних питань правозастосування та тлумачення законодавства щодо визнання ПАТ «Турбоатом» юридичною особою публічного права чи юридичною особою приватного права. На підставі укладеного договору між НУ ОЮА та замовником було отримано 100,0 тис.грн.

У 2017 році кандидату юридичних наук, доценту кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» О.П. Ващук було виділено грант Президента України для проведення дослідження на тему: «Теоретико-практичні основи отримання та використання невербальної інформації в кримінальному провадженні».

Також колектив НДЧ здійснює роботу з відслідковування соціального ефекту наукових розробок співробітників Укніверситету, який полягає в ухваленні закону, іншого нормативно-правового акту, внесення змін до нього, врахуванні правоінтерпретаційними та правозастосовними органами певного підходу тощо. З цією метою колективом НДЧ ініційовано та розроблено проект Положення «Про проведення моніторингу законодавства України та практики його застосування Національним університетом «Одеська юридична академія», який було затверджено вченою радою НУ ОЮА у 2015 році.

Крім того, колективом НДЧ ініційовано та розроблено проект Положення «Про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових роботах», який також було затверджено вченою радою НУ ОЮА у 2015 році.

З метою активізації вчених НУ ОЮА щодо публікацій результатів досліджень у зарубіжних журналах та виданнях України, що включені до наукометричних баз даних, об'єктивної оцінки наукових досягнень окремого науковця і наукових колективів, забезпечення моніторингу публікаційної активності науковців, популяризації наукових досягнень вчених НУ ОЮА та формування його іміджу у сфері міжнародних наукових зв’язків, створення сприятливих умов для залучення фінансування наукових досліджень, підвищення рейтингу НУ ОЮА та враховуючи вимоги Міністерства освіти і науки України щодо встановлення критеріїв якості наукових досліджень, НДЧ вжила організаційних заходів з метою:

1) спрямовання публікацій результатів наукових досліджень вченими університету у виданнях, що входять до наукометричних базах даних (зокрема, Web of Science, Scopus, Академія Google (Google Scholar), Web of Knowledge, PubMed, Springer, Kluwer, РИНЦ, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus), а також іноземними мовами;

2) реєстрації профілів вчених університету у наукометричній базі даних Академія Google (Google Scholar);

3) встановлення та підвищення соціального ефекту наукових розробок вчених та проведення аналізу стану використання суб’єктами владних повноважень законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів, наукових висновків, які підготовлені вченими НУ ОЮА.

Також кожного року проводиться близько 20 міжнародних заходів, у яких науково-дослідна частина виступає співорганізатором.

Окремо слід відзначити щорічну стабільно високу кількість учасників та переможців всеукраїнських студентських олімпіад, всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, кількість наукових публікацій студентів, найкращі з яких одержують стипендії Президента України, Верховної Ради України, інші стипендії, нагороди та заохочення. Деякі статистичні дані стосовно наукової роботи студентів за останні 10 років наведено в таблиці:

Рік Кількість переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад Кількість студентів-учасників всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт Кількість переможців всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт Кількість наукових публікацій студентів Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України
2010 2 25 6 715 2
2011 1 39 9 1318 2
2012 1 53 10 1924 2
2013 0 53 6 1510 2
2014 2 54 7 2216 4
2015 1 41 7 2433 4
2016 0 36 10 2607 4
2017 2 26 9 2526 4
2018 2 55 21 2121 4
2019 6 32 21 1946 4